operation manual

SV 58
Obs! Kontrollera att alla
HDMI-CEC-inställningar har installerats
ordentligt på den anslutna enheten.
Installera högtalare till TV:n
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] > [Ljud]
> [Avancerat] > [TV-högtalare].
3. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK:
[Av]: Stänga av TV-högtalarna.
[På]: Slå TV-högtalarna.
[EasyLink]: Stäng av TV-högtalarna och
skicka TV-ljudet till den anslutna
HDMI-CEC-ljudenheten.
[EasyLink-autostart]: När en
HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten kan
du automatiskt stänga av TV-högtalarna
och skicka TV-ljudet till enheten.
Ä ndra TV:ns ljuduppspelning
Du kan när som helst byta ljuduppspelning
mellan TV-högtalarna och en ansluten
rstärkare.
1. Tryck på OPTIONS.
2. Välj [Bild och ljud] > [Högtalare].
3. Välj ett av följande alternativ och tryck
sedan på OK.
[TV]: På som standard.
Spela upp TV-ljudet via TV:n och den
anslutna HDMI-CEC-ljudenheten tills
den anslutna enheten övergår till
systemljudkontrollen. Sedan spelas
TV-ljudet upp genom den anslutna
enheten.
[Förstärkare]: Spela upp ljudet via den
anslutna HDMI-CEC-enheten. Om
systemljudläget inte är aktiverat på
enheten kommer ljudet att fortsätta att
spelas upp genom TV-högtalarna. Om
[EasyLink-autostart] har valts skickas en
signal från TV:n om att den anslutna
enheten ska växla till systemljudläge.
Bevara bildkvaliteten
Du kan aktivera Pixel Plus-länken om TV:ns
bildkvalitet påverkas av andra enheters
bildbehandlingsfunktioner.
Slå Pixel Plus-länken
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [EasyLink].
3. Välj [Pixel Plus Link] > [På] och tryck
sedan på OK.
Maximera filmskärmen
Vissa undertexter skapar ett separat
undertextområde under filmen, vilket
begränsar filmens uppspelningsområde. Du
kan aktivera automatisk flyttning av undertext
om du vill maximera uppspelningsytan. Då
visas textningen ovanpå filmen.
Aktivera automatisk flyttning av undertext
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [EasyLink].
3. Välj [Auto. ändr av undertexter] > [På]
och tryck sedan på OK.