operation manual

SV 64
6 Felsökning
Allmänt
Det går inte att slå på TV:n:
Dra ur nätsladden från eltet. nta i
en minut och koppla sedan in den igen.
Kontrollera att nätkabeln är kert
ansluten.
r man sätter på eller stänger av TV:n
eller sätter den i vänteläge, hörs det ett
gnisslande eller knakande ljud från
TV-chassit:
Inga åtrder krävs. Ljudet uppstår till följd av
normala storleksföndringar som inträffar
r TV:n värms upp respektive svalnar. Det
verkar inte prestandan.
TV:n svarar inte på fjärrkontrollen eller
knapparna på TV:n när den är påslagen:
Det dröjer en stund innan TV:n startar.
Under denna tid kommer inte TV:n att svara
fjärrkontrollen eller knapparna TV:n.
Det här är normalt.
Om TV:n inte svarar på fjärrkontrollen kan
du visa fjärrkontrollens sensor genom en
digitalkamera. Om du trycker pågon av
knapparna på fjärrkontrollen och ser att
sensorn blinkar rött fungerar fjärrkontrollen
men TV:n kan behöva kontrolleras av Philips
Consumer Care. Den här
felsökningsproceduren fungerar inte på
fjärrkontroller som är trådlöst parade med
TV:n.
r TV:n är i standbyläge visas en
lkomstskärm och sedan återgår TV:n till
standbyläget:
Det här är normalt. När TV:n kopplas från
och sedan ansluts igen till strömförsörjningen
visas startskärmen nästa gång den startas.
Om du vill slå TV:n från vänteläget trycker
du på fjärrkontrollen eller trycker på
valfri knapp på TV:n.
TV:ns lampa för vänteläge blinkar rött:
Dra ur nätsladden från eltet. nta tills
TV:n har svalnat innan du åter ansluter
tkabeln. Om blinkandet återkommer
kontaktar du Philips kundtjänst.
TV-ljudet är på fel språk:
Om du väljer ett ljudspråk via OPTIONS
ställer TV:n om sig till standardspråket när du
byter kanal eller stänger av TV:n. r att ha
kvar det valda språket ändrar du ljudspråk
genom att trycka på , och sedan välja
[Inställning] > [Kanalinställningar] eller
[Parabolinställningar] > [Språk] > [Primärt
ljudspråk] eller [Sekundärt ljudspråk].
Menyerna på TV:n eller Smart TV är på fel
språk:
Ä ndra menyn till det språk du vill ha.
Mer information finns i Ä ndra dina
TV-inställningar > Inställningar för språk >
Menyspråk (Sida 41).
Du har glömt den 4-siffriga koden som
ser upp kanalblockeringsfunktionen
(barnlåset):
Mata in „8888‟.
Du vill uppgradera TV:ns programvara:
Ö ppna www.philips.com/support och
mta det nyaste programvarupaketet för
din TV. På webbplatsen hittar du även
anvisningar om programvaruinstallationen
och information om vad som har
uppdaterats. Kompletta anvisningar om hur
du uppgraderar TV:ns programvara finns
även under Ä ndra dina TV-inställningar >
Uppdatera programvara (Sida 43).