operation manual

SV 66
Datorvisningen på TV:n är inte stabil:
Kontrollera att datorn har den
upplösning och den
uppdateringsfrekvens som krävs. Se
Specifikationer > Skärmupplösningar
(Sida 68).
Ä ndra TV:ns bildformat till [Oskalad].
Problem med ljudet
Bilden visas men det hörs inget ljud:
Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal
stänger den automatiskt av ljudet. Detta är
inte något tekniskt fel.
Kontrollera att alla kablar är korrekt
anslutna.
Kontrollera att ljudet inte är avstängt
eller ställt på noll.
Kontrollera att inställningen för
TV-högtalare är vald. Tryck på
OPTIONSlj [Bild och ljud] >
[Högtalare] och välj sedan [TV].
Kontrollera att TV:ns utgående ljud är
anslutet till den HDMI-CEC-aktiverade
eller EasyLink-kompatibla
hemmabioenhetens ljudingång. Ljud ska
kunna höras från hemmabiosystemets
gtalare.
Vissa enheter kräver kanske att du
aktiverar den utgående
HDMI-ljudsignalen manuellt. Om
HDMI-ljud redan är aktiverat men du
ändå inte hör något ljud provar du att
ändra enhetens digitala ljudformat till
PCM (Pulse Code Modulation). Du
hittar anvisningar i den dokumentation
som följde med enheten.
Bilden visas men ljudet är dåligt:
Kontrollera att ljudinställningarna har gjorts
korrekt.
Problem med anslutningen
Problem med HDMI-enheter:
Observera att stöd för HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) kan fördröja den tid det tar
r TV:n att visa innehåll från en
HDMI-enhet.
Om TV:n inte känner igen
HDMI-enheten och ingen bild visas
testar du med att växla källan från en
enhet till en annan och sedan tillbaka
igen.
Om ljudet kommer och går kontrollerar
du att inställningarna för utgående signal
från HDMI-enheten är korrekta.
Om du använder en
HDMI-till-DVI-adapter eller
HDMI-till-DVI-kabel kontrollerar du att
du anslutit en extra ljudkabel till
AUDIO L/R eller AUDIO IN (endast
miniuttag).
Du kan inte använda EasyLink-funktioner:
Kontrollera att dina HDMI-enheter är
HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner
arbetar endast med enheter som är
HDMI-CEC-kompatibla.
Om en HDMI CDC-kompatibel ljudenhet
är ansluten till TV:n och TV:n inte visar
gon ikon för ljudavstängning eller volym
r volymen stängs av, höjs eller sänks:
r en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten är
detta beteende normalt.
USB-enhetens innehåll visas inte:
Kontrollera att USB-lagringsenheten står
Masslagringsklasskompatibel enligt
handboken till lagringsenheten.
Kontrollera att USB-lagringsenheten är
kompatibel med TV:n.
Kontrollera att ljud- och bildfilsformat
stöds av TV:n.
Ljud- och bildfiler på USB-enheten spelas
inte upp eller visas inte utan hack:
USB-enhetens överföringskapacitet kan
eventuellt hindra överföringshastigheten till
TV:n och orsaka dålig kvalitet på uppspelning.