operation manual

LV 10
Preču zīmes un autortiesības
Windows Media ir vai nu reģistrēta preču
zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme
ASV un/vai citās valstīs.
Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
―Dolby‖ un dubultā D simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
Preču zīmes HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir
uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes
vai reģistrētas preču zīmes Amerikas
Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
Kensington un Micro Saver ir ACCO World
Corporation reģistrētās preču zīmes
Amerikas Savienotajās Valstīs ar citās
pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām, kā arī
ar iesniegumiem, kas citās pasaules valstīs ir
izskatīšanas stadijā.
DLNA
®
, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED
®
ir Digital Living Network
Alliance preču zīmes, pakalpojuma zīmes vai
apliecinājuma zīmes.
DLNA attiecas tikai uz modeļiem PFL35x7
un PFL38x7.
Visas pārējās reģistrētās un nereģistrētās
preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
Ilgtspējīgums
Energoefektivitāte
Šis televizors ir izveidots ar energoefektīvām
funkcijām. Lai piekļūtu šīm funkcijām,
nospiediet tālvadības pults zaļās krāsas
taustiņu.
Enerģijas taupīšanas attēla iestatījumi:
varat lietot vairāku enerģijas taupīšanas
attēla iestatījumu kombināciju. Kamēr
skatāties televizoru, nospiediet Zaļais
taustiņš un pēc tam atlasiet
[Enerģij.taupīšana].
Ekrāna izslēgšana: ja vēlaties klausīties
tikai skaņu, varat izslēgt televizora
ekrānu. Citu funkciju darbība netiek
ietekmēta.
Mazs elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā: īpaši uzlabotā strāvas
padeves shēma samazina televizora
enerģijas patēriņu līdz ļoti zemam
līmenim, neietekmējot gaidstāves režīma
funkcionalitāti.
Enerģijas vadība: uzlabotā enerģijas
vadība palīdz ietaupīt televizora
patērētās enerģijas daudzumu.
Lai skatītu, kā televizora personalizētie
iestatījumi ietekmē televizora relatīvo
strāvas patēriņu, nospiediet un pēc
tam atlasiet [Uzstādīšana] > [Skat.
demonstr.] > [Active Control].
Lietošanas beigas
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no
augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.