operation manual

LV 11
Latviešu Latviešu
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas
atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo
produktu attiecas Eiropas direktīva
2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un
elektronisko produktu vietējo atsevišķo
savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem
noteikumiem un neutilizējiet vecos
produktus kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta
utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām
attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un
kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos
noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu
savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst
negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.
ES energoefektivitātes marķējums
Eiropas energoefektivitātes marķējums
informē par šī izstrādājuma efektivitātes klasi.
Jo zaļāka izstrādājuma energoefektivitātes
klase, jo mazāk enerģijas tas patērē.
Marķējumā varat redzēt energoefektivitātes
klasi, izstrādājuma vidējo strāvas patēriņu
lietošanas laikā un vidējo enerģijas patēriņu
viena gada laikā. Turklāt šī izstrādājuma
strāvas patēriņa vērtības varat redzēt arī jūsu
valstij paredzētajā Philips vietnē:
www.philips.com/TV.
Palīdzība un atbalsts
Palīdzības lietošana
Lai piekļūtu izvēlnei Palīdzība ekrānā,
nospiediet Dzeltenais taustiņš.
Lai pārslēgtos starp izvēlni Palīdzība un TV
izvēlni, spiediet Dzeltenais taustiņš.
Philips vietnes apmeklēšana
Ja nepieciešamo informāciju nevarat atrast
ekrāna izvēlnē [Pal.], apmeklējiet Philips
atbalsta vietni www.philips.com/support.
Philips atbalsta vietnē varat arī:
rast atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem;
lejupielādēt izdrukājamu šīs lietošanas
rokasgrāmatas versiju PDF formātā;
nosūtīt mums e-pasta ziņojumu ar
specifisku jautājumu;
tiešsaistē tērzēt ar Philips Klientu servisa
dienestu (šī iespēja pieejama tikai
noteiktās valstīs).
Meklēšana TV forumā
Iespējams, uz jūsu jautājumu Philips TV
lietotāju kopiena jau ir atbildējusi.
Apmeklējiet vietni
www.supportforum.philips.com.
Saziņa ar Philips
Atbalsta saņemšanas nolūkos varat sazināties
ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā
valstī. Tā numurs ir pieejams brošūrā, kas
iekļauta šī izstrādājuma komplektācijā, vai
tiešsaistē vietnē
www.philips.com/support.
Pirms sazināties ar Philips, pierakstiet sava
televizora modeli un sērijas numuru. Šo
informāciju skatiet televizora aizmugurē vai
uz tā iepakojuma.