operation manual

LV 12
2 Televizora
izmantošana
Televizora lietošana
Televizora ieslēgšana vai izslēgšana
Televizora ieslēgšana
Nospiediet televizora jaudas slēdzi.
Ja televizors ir gaidstāves režīmā,
nospiediet tālvadības pults taustiņu .
Piezīme: televizors reaģēs pēc neilga brīža.
Padoms: ja nevarat atrast tālvadības pulti un
vēlaties ieslēgt televizoru, kad tas ir pārslēgts
gaidstāves režīmā, uz televizora nospiediet
CH +/-
Televizora pārslēgšana gaidstāves režīmā
Nospiediet uz tālvadības pults.
Tālvadības pults sensors televizorā tiek
izgaismots sarkanā krāsā.
Televizora izslēgšana
Nospiediet televizora taustiņu .
Televizors izslēdzas.
Piezīme: lai gan gaidstāves režīmā vai izslēgtā
stāvoklī televizors patērē ļoti maz enerģijas,
noteiktu enerģijas daudzumu tas tomēr lieto.
Ja televizoru plānojat nelietot ilgstoši,
atvienojiet to no strāvas spraudņa
Automātiska izslēgšanās
Ar šī televizora energoefektivitātes
iestatījumiem varat ietaupīt elektrības
patēriņu. Šie iestatījumi ir iespējoti pēc
noklusējuma, tāpēc, ja četru stundu laikā
lietotājs neveic darbību (piemēram,
nospiežot tālvadības pults pogu vai
aizmugures paneļa vadības pogu), televizors
automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
Automātiskā izslēgšanās režīma atspējošana
1. Kamēr skatāties televizoru, uz tālvadības
pults nospiediet Zaļais taustiņš.
2. Atlasiet [Autom. izslēgšana] un tad
nospiediet OK.
3. Izmantojiet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu,
un tad nospiediet OK.
Televizora skaļuma regulēšana
Televizora skaļuma palielināšana vai
samazināšana
Nospiediet +/- uz tālvadības pults.
Nospiediet televizora sānā esošo
+/-.
Televizora skaņas izslēgšana vai ieslēgšana
Lai atslēgtu skaņu, uz tālvadības pults
nospiediet .
Lai atkal ieslēgtu skaņu, vēlreiz
nospiediet .
Austiņu skaļuma pielāgošana
1. Nospiediet > [Uzstādīšana] > [TV
iestatījumi] > [Skaņa].
2. Atlasiet [Skaļums austiņām] un tad
nospiediet OK.