operation manual

LV 13
Latviešu Latviešu
Televīzijas kanālu pārslēgšana
Uz tālvadības pults vai televizora
spiediet CH +/-.
Nospiediet Ciparu taustiņi, lai ievadītu
kanāla numuru
Iecienīto kanālu pārvaldīšana
Varat skatīt visus kanālus vai tikai savu
iecienīto kanālu sarakstu, lai tos varētu
vienkārši atrast.
Nospiediet LIST, lai piekļūtu kanālu
sarakstam.
Izlases kanālu saraksta izveide
1. Nospiediet LIST.
2. Atlasiet kanālu, lai to atzīmētu kā iecienīto
kanālu, un pēc tam nospiediet OPTIONS.
3. Atlasiet [Atzīmēt kā iecienīto] un tad
nospiediet OK.
Atlasītais kanāls tiek atzīmēts.
Lai noņemtu kanāla atlasi, atlasiet [Noņemt
atzīmi kā iecienītam], un tad nospiediet OK.
Kanālu saraksta atlase
1. Nospiediet LIST un pēc tam
nospiediet OPTIONS.
2. Atlasiet [Atlasīt sarakstu] > [Iecienīts], lai
parādītu iecienīto kanālu sarakstā ietvertos
kanālus, vai atlasiet [Visi], lai parādītu visus
kanālus.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Kanālu sarakstu pārvaldīšana
Kad kanāli ir instalēti, varat tos pārvaldīt.
Kanālu pārdēvēšana
Kanālu pārvietošana
Digitālā radio klausīšanās
Kanālu pārdēvēšana
Varat pārdēvēt kanālus. Šis nosaukums ir
redzams, kad kanāli ir atlasīti.
1. Skatoties televizoru, nospiediet LIST.
Tiek parādīts kanālu saraksts.
2. Atlasiet pārdēvējamo kanālu un pēc tam
nospiediet OPTIONS.
3. Atlasiet [Pārdēvēt] un tad nospiediet OK.
4. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu
katru rakstzīmi, un pēc tam nospiediet OK.
Ievades ekrānā nospiediet OK, lai
iespējotu ekrāna tastatūru, vai
nospiediet [ABC] vai [abc], lai atlasītu
lielos vai mazos burtus.
5. Pēc ierakstīšanas atlasiet [Pabeigts] un pēc
tam parādītajā uzvednē nospiediet OK, lai
ierakstu apstiprinātu.
6. Nospiediet , lai izietu.
Kanālu pārvietošana
Kad kanāli ir instalēti, varat pārkārtot kanālu
sarakstu.
1. Skatoties televizoru, nospiediet LIST.
Tiek parādīts kanālu saraksts.
2. Nospiediet OPTIONS.
3. Atlasiet [Pārkārtot] un tad nospiediet OK.
4. Atlasiet pārkārtojamo kanālu un pēc tam
nospiediet OK.
5. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai
pārvietotu iezīmēto kanālu uz citu atrašanās
vietu, un pēc tam nospiediet OK.
6. Nospiediet OPTIONS.
7. Atlasiet [Pārkārt. pabeigta] un pēc tam
nospiediet OK.
Digitālā radio klausīšanās
Ja ir pieejami digitāli radio kanāli, varat tos
klausīties. To instalēšana notiek automātiski,
kad instalējat TV kanālus.
1. Skatoties televizoru, nospiediet LIST.
Tiek parādīts kanālu saraksts.
2. Nospiediet OPTIONS.
3. Izvēlieties elementu [Atlasīt sarakstu] >
[Radio] un pēc tam nospiediet taustiņu OK.
4. Atlasiet radio kanālu, tad nospiediet OK.