operation manual

LV 14
Avota atlasīšana
Pievienotu ierīci varat skatīties kādā no šiem
veidiem:
pievienojiet tās ikonu izvēlnei Sākums,
lai tā būtu vienkārši pieejama, un pēc
tam atlasiet to no izvēlnes Sākums;
Atlasiet šo ierīci no izvēlnes Avots.
Piezīme: ja televizoram pievienojat ar
HDMI-CEC saderīgu ierīci, tā automātiski tiek
pievienota izvēlnei Sākums.
Jaunas ierīces pievienošana
1. Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet .
3. Atlasiet [Piev.jaun.ierīc] un tad nospiediet
OK.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu
atlasīt pievienošanu televizoram, atlasiet
ierīcei izmantoto savienotāju.
Skatīšana no izvēlnes Sākums
Kad izvēlnei Sākums esat pievienojis jaunu
ierīci, varat atlasīt tās ikonu, lai sāktu šo ierīci
lietot.
1. Nospiediet .
2. Izvēlnē Sākums atlasiet ierīces ikonu.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Skatīšana no izvēlnes Avots
Lai skatītu savienotāju nosaukumu sarakstu,
varat arī nospiest SOURCE. Izvēlieties to
savienotāju, kas izmantots šīs ierīces
pievienošanai televizoram.
1. Nospiediet SOURCE.
2. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai sarakstā
atlasītu savienotāju.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Viedo iestatījumu izmantošana
Jūsu televizoram ir viedi attēla un skaņas
iestatījumi. Šos iestatījumus varat lietot un
pielāgot.
Vēlamo attēla iestatījumu atlasīšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet
ADJUST.
2. Atlasiet [Vieds attēls].
3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un
pēc tam nospiediet OK.
[Personīgi]: izmanto personalizētus
attēla iestatījumus.
[Spilgts]: bagātināti un dinamiski
iestatījumi, lieliski piemēroti
izmantošanai dienasgaismā.
[Dabisks]: dabiska attēla iestatījumi.
[Kinoteātris]: iestatījumi ir lieliski
piemēroti filmu skatīšanai.
[Spēle]: iestatījumi ir lieliski piemēroti
spēlēm.
[Enerģij.taupīšana]: izmantojot šos
iestatījumus, elektroenerģija tiek taupīta
visefektīgāk.
[Standarta]: noklusējuma iestatījumi, kas
ir piemēroti dažādām vidēm un
vairumam video veidu.
[Fotoattēls]: iestatījums ir lieliski
piemērots fotoattēlu skatīšanai.
[Pielāgots]: pielāgojiet un saglabājiet
attēla iestatījumus.
Vēlamo skaņas iestatījumu atlasīšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet
ADJUST.
2. Atlasiet [Vieda skaņa].
3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un
pēc tam nospiediet OK.
[Personīgi]: izmanto personalizētus
skaņas iestatījumus.
[Standarta]: iestatījumi, kas ir piemēroti
dažādām vidēm un vairumam skaņas
veidu.
[ZIŅAS]: iestatījumi ir lieliski piemēroti
runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
[Kinoteātris]: iestatījumi ir lieliski
piemēroti filmu skatīšanai.
[Spēle]: iestatījumi ir lieliski piemēroti
spēlēm.
[DRĀMA]: iestatījumi ir lieliski
piemēroti sarunu pārraižu skatīšanai.
[SPORTS]: iestatījumi ir lieliski
piemēroti sporta pārraižu skatīšanai.