operation manual

LV 15
Latviešu Latviešu
Attēla formāta maiņa
Varat mainīt attēla formātu, lai tas atbilstu
video avotam.
1. Nospiediet FORMAT.
2. Atlasiet attēla formātu un nospiediet
taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
Pieejamie attēla formāti var atšķirties atkarībā
no video avota.
[Aizpildīt automātiski]: pielāgo attēlu,
lai tas aizpildītu ekrānu (subtitri ir
redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu
attēla kropļojumu (nav ieteicams lietot
HD vai personālajam datoram).
[Automātisks palielinājums]: palielina
attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu. Ieteicams,
lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu
(nav ieteicams lietot HD vai
personālajam datoram).
[Super palielinājums]: noņem melnās
joslas 4:3 formāta pārraižu malās. Nav
ieteicams HD vai PC.
[4:3]: rāda klasisko 4:3 formātu.
[Filma paplašināta 16:9]: pārveido attēlu
no 4:3 formāta uz 16:9 formātu. Nav
ieteicams HD vai PC.
[Platekrāns]: izstiepj attēlu no
4:3 formāta līdz 16:9 formātam.
[Bez mēroga]: nodrošina datoram
maksimālu detaļu daudzumu. Pieejams
tikai tad, ja attēla izvēlnē ir atlasīts
datora režīms.
Programmu gida skatīšana
Varat apskatīt informāciju par digitālās
televīzijas kanāliem, izmantojot raidsabiedrību
programmu gidus. Šajā informācijā var ietilpt:
kanālu attiecīgās dienas programmas
(―Tagad un tālāk‖) līdz 8 dienām, ja to
atbalsta jūsu raidsabiedrība;
pārraižu kopsavilkums.
Piezīme: programmu gidi ir pieejami tikai
noteiktās valstīs.
Programmu gida iestatīšana
Pirms programmu gida izmantošanas
pārbaudiet tālāk norādītos iestatījumus.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Programmu gids].
Piekļūšana televīzijas programmu gidam
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Programmu gids] un tad
nospiediet OK.
Televīzijas programmu gida izmantošana
Parādīto informāciju var pielāgot šādiem
mērķiem:
lai atgādinātu par pārraides sākumu;
lai tiktu rādīti tikai izvēlētie kanāli.
1. Programmu gidā nospiediet OPTIONS.
2. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un
pēc tam nospiediet OK.
[Iest. atgādināj.]: iestata pārraižu
atgādinājumus.
[Dzēst atgādinājumus]: dzēš pārraižu
atgādinājumus.
[Mainīt dienu]: atlasa dienu, ko vēlaties
skatīt.
[Rādīt info]: parāda pārraides
informāciju.
[Meklēt pēc žanriem]: meklē televīzijas
pārraides pēc žanriem.
[Plānotie atgādinājumi]: parāda pārraižu
atgādinājumu sarakstu.
[Iegūt EPG datus]: atjaunina informāciju
par pārraidēm.