operation manual

LV 16
Multivides skatīšana
Iespējamās darbības
Televizorā varat atskaņot videoierakstus,
fotoattēlus un mūziku, izmantojot:
savu datoru, to pievienojot ar mājas
tīklu (tikai modeļiem ar tīkla
savienotāju);
televizoram pievienotu USB ierīci.
Failu atskaņošana no datora
Nepieciešamais aprīkojums
Pieejams tikai noteiktiem modeļiem.
Mājas vadu vai bezvadu tīkls, kas ir
pievienots ―Universal Plug and Play‖
(uPnP) maršrutētājam.
Philips bezvadu USB adapteris (PTA01)
vai LAN kabelis, kas televizoru savieno
ar mājas tīklu.
Multivides servera programma, kas
darbojas jūsu datorā
Atbilstoši datora ugunsmūra iestatījumi,
lai ļautu darbināt multivides servera
programmu
Tīkla iestatīšana
1. Pievienojiet televizoru un datoru vienam
mājas tīklam. Skatiet sadaļu Televizora
pievienošana > Tīkls un internets.
2. Ieslēdziet datoru un maršrutētāju.
Piezīme
ja iekārtai ārēju elektrisku traucējumu dēļ
(piemēram, elektrostatiskās izlādes dēļ)
DLNA režīmā nevar veikt atkopšanu,
nepieciešama lietotāja iejaukšanās.
Multivides kopīgošanas iestatīšana
1. Instalējiet datorā multivides servera
programmu, lai varētu kopīgot multivides
failus. Tālāk norādītas dažas no pieejamajām
multivides servera programmām.
PC: Windows Media Player 11 (vai
jaunāka versija) vai TVersity
Mac: Twonky
2. Izmantojot multivides serveri, datorā
ieslēdziet multivides kopīgošanu.
Papildinformāciju par multivides servera
iestatīšanu skatiet multivides servera vietnē.
Failu atskaņošana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Pārlūkot tīklu] un tad nospiediet
OK. Ja tiek sākta tīkla instalēšana, izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
3. Atlasiet failu no satura pārlūka un pēc tam
nospiediet OK, lai sāktu tā atskaņošanu.
4. Nospiediet tālvadības pults taustiņu
Atskaņošanas taustiņi, lai kontrolētu
atskaņošanu.
Failu atskaņošana no USB
Ja USB atmiņas ierīcē ir saglabāti fotoattēli,
videoklipi vai mūzikas faili, šos failus varat
atskaņot televizorā.
Ievērībai!
TV Vision nav atbildīgs ne par
gadījumiem, kad netiek atbalstīts USB
cietais disks, ne par ierīcē saglabāto datu
bojājumiem vai zudumu.
Nepārslogojiet USB pieslēgvietu. Ja
pievienojat USB ierīci, kas patērē vairāk
par 500 mA, pieslēdziet to ārējam
barošanas avotam.
USB satura skatīšana
1. Pievienojiet USB ierīci televizora USB
savienotājam.
2. Nospiediet , atlasiet [Pārlūkot USB] un
pēc tam nospiediet OK.
3. Atlasiet failu no satura pārlūka un pēc tam
nospiediet OK, lai sāktu tā atskaņošanu.
4. Nospiediet tālvadības pults taustiņu
Atskaņošanas taustiņi, lai kontrolētu
atskaņošanu. Skatiet sadaļu Televizora
izmantošana > Multivides skatīšana >
Atskaņošanas opcijas (Puslapis 17).