operation manual

LV 17
Latviešu Latviešu
Atskaņošanas opcijas
Video skatīšanās
Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu
video failu, un pēc tam nospiediet OK.
Nospiediet , lai ieslēgtu atskaņošanas
pauzi.
Nospiediet , lai atskaņošanu apturētu.
Nospiediet / , lai meklētu
atpakaļ vai uz priekšu.
Nospiediet , lai izietu no satura
pārlūka.
Video atskaņošanas opcijas
Videoklipa atskaņošanas laikā nospiediet
OPTIONS, lai piekļūtu tālāk norādītajām
video opcijām.
[Subtitri]: atlasa pieejamos subtitru
iestatījumus.
[Audio valoda]: atlasa pieejamo audio
valodu.
[Atkārtot]: atkārtoti atskaņo video,
ierakstu vai albumu.
[Rādīt info]: parāda faila nosaukumu.
[Eko iestatījumi]: atlasa enerģijas
taupīšanas režīmus.
Mūzikas klausīšanās
Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu
zikas failu, un pēc tam nospiediet OK.
Nospiediet , lai ieslēgtu atskaņošanas
pauzi.
Nospiediet , lai atskaņošanu apturētu.
Spiediet / , lai meklētu atpakaļ
vai uz priekšu attiecīgajā mūzikas
ierakstā.
Nospiediet , lai izietu no satura
pārlūka.
Mūzikas atskaņošanas opcijas
Nospiediet OPTIONS, lai piekļūtu tālāk
norādītajām mūzikas opcijām vai lai izietu no
tām.
[Atkārtot]: atkārtoti atskaņo ierakstu vai
albumu.
[Atskaņot vienreiz]: atskaņo failu
vienreiz.
[Jaukta secība ieslēgta]/[Jaukta secība
izslēgta]: iespējo vai atspējo ierakstu
atskaņošanu nejaušā secībā.
[Rādīt info]: parāda faila nosaukumu.
[Eko iestatījumi]: atlasa enerģijas
taupīšanas režīmus.
Attēlu skatīšana
Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai atlasītu
attēlu, un pēc tam nospiediet , lai sāktu
slīdrādi.
Nospiediet , lai ieslēgtu atskaņošanas
pauzi.
Nospiediet , lai atskaņošanu apturētu.
Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai
meklētu attēlu.
Nospiediet , lai izietu no satura
pārlūka.
Attēlu slīdrādes opcijas
Nospiediet OPTIONS, lai piekļūtu tālāk
norādītajām attēla opcijām vai lai izietu no
tām.
[Slīdrādes pārejas]: atlasa pāreju no
viena attēla uz nākamo.
[Slīdrādes biežums]: atlasa katra attēla
rādīšanas laiku slīdrādē.
[Atkārtot] / [Atskaņot vienreiz]:
slīdārdi atskaņo vienreiz vai atkārtoti.
[Jaukta secība izslēgta] / [Jaukta secība
ieslēgta]: slaidrādē iespējo vai atspējo
attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
[Rotēt attēlu]: pagriež attēlu.
[Rādīt info]: parāda informāciju par
attēlu.
[Iestat.kā Scenea]: atlasīto attēlu ielādē
kā televizora fona tapeti. Skatiet sadaļu
Plašāka televizora izmantošana >
Scenea skatīšana (Puslapis 25).