operation manual

LV 19
Latviešu Latviešu
3 Plašāka
televizora
izmantošana
Spēļu spēlēšana
Spēļu konsoles pievienošana
Šajā platekrāna televizorā varat spēlēt spēles
ar spēļu konsoli, baudot izcilu skaņu. Pirms
sākšanas pievienojiet spēļu konsoli pie TV.
Skatiet sadaļu Televizora pievienošana >
Ierīču pievienošana > Spēļu konsole
(Puslapis 41).
Vieglākai piekļuvei pievienojiet spēļu konsoli
sākumizvēlnei.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Ierīču pievienošana] > [Spēļu
konsole] un tad nospiediet OK.
3. Lai pievienotu spēļu konsoli, izpildiet
ekrānā redzamos norādījumus.
Spēles iestatījums
Opcija Spēle iestatījumu izvēlnē Vieds attēls
uzlabo televizora displeju spēlēšanai bez
attēla aizkaves.
Ja spēļu konsoli izvēlnei Sākums
pievienojat kā [Spēļu konsole],
televizors spēļu iestatījumus pārslēdz
automātiski.
Ja spēļu konsole izvēlnei Sākums
automātiski tiek pievienota kā Blu-ray
disku atskaņotājs vai DVD atskaņotājs,
pirms spēlēšanas iestatiet iestatījumu
[Vieds attēls] [Spēle].
Spēles iestatījuma pārslēgšana
1. Nospiediet ADJUST.
2. Atlasiet [Vieds attēls] > [Spēle] un tad
nospiediet OK. TV ir gatavs spēlēšanai.
Piezīme: pēc spēles sesijas pārslēdziet atpakaļ
parasto iestatījumu Vieds attēls.
Teleteksta skatīšana
Lapas atlasīšana
Ja skatāties kanālus, kuri pārraida teletekstu,
varat apskatīt šo teletekstu.
1. Atlasiet kanālu, kam tiek pārraidīts
teleteksts, un pēc tam nospiediet TEXT.
2. Atlasiet lapu, izmantojot vienu no tālāk
aprakstītajām metodēm.
Ievadiet lapas numuru, izmantojot
Ciparu taustiņi.
Spiediet CH + / CH -, lai skatītu
nākamo vai iepriekšējo lapu.
Nospiediet Krāsainie taustiņi, lai
izvēlētos krāsaino elementu.
3. Nospiediet , lai izietu.
Teleteksta opcijas
1. Skatoties teletekstu, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet opciju:
[Apturēt lapu]/[Atcelt lapas
apturēšanu]: sasaldēt vai atsaldēt
pašreizējo lapu.
[Duāls ekrāns]/[Pilns ekrāns]: iespējot
vai atspējot teletekstu divdaļīgā ekrānā.
Duālā ekrāna režīmā divās televizora
ekrāna pusēs tiek rādīts gan pašreizējais
kanāls, gan raidītais teleteksts.
[T.O.P. pārskats]: izmantojot T.O.P.
(Table Of Pages) teleteksta pārraides,
var pāriet no vienas tēmas uz citu,
neievadot lapu numurus.
[Palielināt]/[Normāls skats]: tuvināt
lapu. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai
pārlūkotu palielinātajā ekrānā.
[Atklāt]: paslēpt vai rādīt lapas paslēpto
informāciju, piemēram, mīklu vai
uzdevumu atrisinājumus.
[Rotēt apakšlapas]: automātiski rādīt
apakšlapas, ja tās ir pieejamas.
[Valoda]: pārslēgt citu valodu grupu, lai
pareizi parādītu dažādas rakstzīmju
kopas.
3. Nospiediet OPTIONS, lai izietu.