operation manual

LV 20
Teleteksts, valoda
Digitālās televīzijas kanāliem, kur
raidsabiedrības nodrošina teletekstu dažādās
valodās, varat atlasīt vēlamo galveno un
papildu valodu.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi].
3. Atlasiet [Valodas] > [Galvenais teleteksts]
vai [Papildu teleteksts].
4. Atlasiet valodu un pēc tam nospiediet OK.
Apakšlapas
Ja teleteksta lapai ir vairākas apakšlapas, varat
secīgi apskatīt katru apakšlapu. Šīs apakšlapas
ir redzamas joslā blakus galvenās lapas
numuram.
Ja ir pieejamas apakšlapas, lai tās atlasītu,
spiediet vai .
Digitālais teleteksts
Ja digitālā televīzijas kanāla raidsabiedrība
piedāvā īpašu digitālo tekstu vai interaktīvus
pakalpojumus, varat apskatīt digitālu
teletekstu. Tādiem kanāliem kā BBC1 var būt
digitālais teleteksts ar vairākām interaktīvajām
funkcijām.
Piezīme: digitālā teksta pakalpojumi ir bloķēti,
ja subtitri tiek pārraidīti un ir ieslēgti. Skatiet
sadaļu Televizora iestatīšana > Valodas
iestatījumi > Subtitri (Puslapis 31).
Digitālā teleteksta režīmā:
Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai
atlasītu vai izceltu elementus.
Nospiediet Krāsainie taustiņi, lai atlasītu
opciju, un pēc tam nospiediet OK, lai
apstiprinātu vai aktivizētu to.
Teleteksts 2.5
Izmantojot teletekstu 2.5, teletekstu varat
apskatīt ar vairāk krāsām un labāku grafiku
nekā parastajam teletekstam. Ja kāds kanāls
pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc
noklusējuma.
Teleteksta 2.5 ieslēgšana vai izslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences].
3. Atlasiet [Teleteksts 2.5] > [Ieslēgts] vai
[Izslēgts] un pēc tam nospiediet OK.
Bloķēšanas un taimeru
iestatīšana
Pulkstenis
Televizorā iespējams parādīt pulksteni.
Pulkstenī ir redzams laiks, ko pārraida
televīzijas pakalpojumu sniedzējs.
Televizora pulksteņa parādīšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet [Pulkstenis] un tad nospiediet OK.
Pulkstenis ir redzams televizora ekrāna
augšējā labajā stūrī.
Pulksteņa režīma maiņa
Pulksteņa režīmu var mainīt pret automātisku
vai pret manuālu. Pēc noklusējuma ir iestatīts
automātiskais režīms, kas to automātiski
sinhronizē ar koordinēto universālo laiku
(Coordinated Universal Time UTC). Ja
televizors nevar uztvert UTC pārraides,
iestatiet pulksteņa režīmu uz [Manuāli].
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences].
3. Atlasiet [Pulkstenis] > [Auto pulkstenis].
4. Atlasiet [Automātiski] vai [Manuāli] un
pēc tam nospiediet OK.
Vasaras laika iespējošana vai atspējošana
Atkarībā no sava reģiona varat iespējot vai
atspējot vasaras laiku. Pirms vasaras laika
iespējošanas vai atspējošanas pulksteņa
režīms ir jāiestata kā [Auto pulkstenis] >
[Manuāli].
1. Izvēlnē [Pulkstenis] atlasiet [Vasaras laiks].
2. Atlasiet [Vasaras laiks] vai [Joslu laiks] un
pēc tam nospiediet OK.
Vasaras laiks ir iespējots vai atspējots.
Pulksteņa manuāla iestatīšana
Datumu un laiku var iestatīt manuāli. Pirms
sākat to darīt, pulksteņa režīms ir jāiestata kā
[Manuāli].
1. Izvēlnē [Pulkstenis] atlasiet [Datums] vai
[Laiks] un nospiediet OK.
2. Izmantojiet Navigācijas taustiņi, lai veiktu
izvēli.
3. Atlasiet [Pabeigts] un tad nospiediet OK.