operation manual

LV 21
Latviešu Latviešu
Izslēgšanās taimeris
Varat iestatīt, lai pēc noteikta laika ieslēgtos
televizora gaidstāves režīms. Kamēr notiek
atskaite līdz norādītajam laikam, varat
televizoru izslēgt agrāk vai atiestatīt tā
izslēgšanās taimeri.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences] > [Miega rež.taimer.].
3. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai iestatītu
izslēgšanās taimeri.
Izslēgšanās taimerim ar desmit minūšu soli
var iestatīt laiku līdz 180 minūtēm. Lai
izslēgšanās taimeri izslēgtu, tas jāiestata uz
nulli minūšu.
4. Nospiediet OK, lai aktivizētu izslēgšanās
taimeri. Pēc norādītā laika televizors
pārslēdzas gaidstāves režīmā.
Bērnu piekļuves bloķēšana
Lai bērni neskatītos tiem nepiemērotas
televīzijas pārraides, varat bloķēt televizoru
vai pārraides, kurām ir noteikts vecuma
ierobežojums.
Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana
vai maiņa
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi] >
[Bloķēt bērniem].
3. Atlasiet [Iestatīt kodu] vai [Mainīt kodu].
4. Ievadiet kodu, izmantojot Ciparu taustiņi.
Padoms: ja esat aizmirsis kodu, ievadiet
―8888‖, lai ignorētu visus esošos kodus.
Kanālu bloķēšana vai atbloķēšana
1. Bērnu piekļuves bloķēšanas izvēlnē atlasiet
[Kanālu bloķēšana].
2. Atlasiet bloķējamo vai atbloķējamo kanālu
un pēc tam nospiediet OK.
3. Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu,
ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu,
izmantojot Ciparu taustiņi.
4. Lai bloķēšanu aktivizētu, restartējiet
televizoru.
Piezīme:
ja kanāliem piekļūstat, izmantojot kanālu
sarakstu, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu
ievadīt bloķēšanas kodu.
Vecuma ierobežojums
Varat iestatīt televizoru, lai tiktu rādītas tikai
tādas pārraides, kuru vecuma novērtējums ir
zemāks par jūsu bērna vecumu. Šis
ierobežojums attiecas tikai uz digitālajiem
kanāliem no raidsabiedrībām, kas savus
raidījumus iedala kategorijās atkarībā no
skatītāju vecuma.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi].
3. Atlasiet [Bloķēt bērniem] > [Vecuma
ierobežoj.].
Tiek parādīta uzvedne ievadīt bērnu
piekļuves bloķēšanas kodu.
4. Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu,
izmantojot Ciparu taustiņi.
5. Izvēlieties vecuma ierobežojumu un
nospiediet OK.
Visas pārraides, kas neatbilst atlasītajam
vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.
Plašāku informāciju par bērnu piekļuves
bloķēšanas kodiem skatiet sadaļā Plašāka
televizora izmantošana > Bloķēšanas un
taimeru iestatīšana > Bērnu piekļuves
bloķēšana (Puslapis 21).