operation manual

LV 22
EasyLink izmantošana
Iespējamās darbības
Lai maksimāli izmantotu ar HDMI-CEC
saderīgu ierīču iespējas, izmantojiet Philips
EasyLink pilnveidotās vadības funkcijas. Ar
HDMI-CEC saderīgās ierīces savienojiet ar
televizoru, izmantojot HDMI, un varat tās
vienlaicīgi vadīt ar to pašu televizora
tālvadības pulti.
Piezīme: HDMI-CEC funkcionalitātes
apraksts atšķiras atkarībā no izstrādājuma
zīmola. Daži piemēri: Anynet (Samsung),
Aquos Link (Sharp) un BRAVIA Sync (Sony).
Visu zīmolu produkti nav saderīgi ar Philips
EasyLink.
Pēc Philips EasyLink ieslēgšanas ir pieejamas
tālāk norādītās funkcijas.
Viena pieskāriena atskaņošana
Atskaņojot saturu no ierīces, kas saderīga ar
HDMI-CEC, televizors tiek ieslēgts no
gaidstāves režīma un tiek savienots ar
atbilstošo avotu.
Viena pieskāriena gaidstāve
Nospiežot televizora tālvadības pults taustiņu
, televizors un visas ar HDMI-CEC saderīgās
ierīces tiek ieslēgtas gaidstāves režīmā.
EasyLink tālvadība
Varat vadīt vairākas ar HDMI-CEC saderīgas
ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti.
Sistēmas audio vadība
Pievienojot ar HDMI-CEC saderīgu ierīci, kas
ir aprīkota ar skaļruņiem, izmantojot HDMI
ARC savienotāju, varat izvēlēties, lai
televizora skaņa tiktu izvadīta no šiem
skaļruņiem, nevis no televizora skaļruņiem.
Audio sinhronizēšana
Ja televizoru savienojat ar mājas kinozāli,
varat sinhronizēt audio un video, tā novēršot
aizkavi starp attēlu un skaņu.
Attēla kvalitātes nodrošināšana
Ja citu ierīču attēla apstrādes funkcijas
ietekmē televizora attēla kvalitāti, varat
ieslēgt Pixel Plus Link, lai nodrošinātu attēla
kvalitāti.
Displeja palielināšana, lai skatītos video ar
iespējotiem subtitriem
Daļai video subtitru attiecīgā video apakšējā
daļā var izveidot atsevišķu tiem paredzētu
joslu, kas ierobežo video rādīšanas apgabalu.
Lai video rādīšanas apgabalu pēc iespējas
palielinātu, varat ieslēgt automātisko subtitru
pārslēgšanu un rādīt subtitrus video attēla
augšpusē.
Pievienotās ierīces izslēgšana
Ja pievienotā ierīce nav aktīvais avots, varat
samazināt enerģijas patēriņu, pielāgojot
televizora iestatījumus tā, lai ierīce tiktu
pārslēgta gaidstāves režīmā.
Nepieciešamais aprīkojums
Pievienojiet vismaz divas ar HDMI-CEC
saderīgas ierīces, izmantojot HDMI
kabeli. Skatiet sadaļu Televizora
pievienošana > Ierīču pievienošana
(Puslapis 36).
Pareizi konfigurējiet visas ar HDMI-CEC
saderīgās ierīces
EasyLink ieslēgšana
EasyLink ieslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink] > [EasyLink].
3. Atlasiet [Ieslēgts] vai [Izslēgts] un pēc tam
nospiediet OK.