operation manual

LV 23
Latviešu Latviešu
Vienlaicīga vairāku ierīču vadība
Ja pievienojat vairākas HDMI-CEC ierīces, kas
atbalsta šo iestatījumu, visas šīs ierīces varat
kontrolēt, izmantojot televizora tālvadības
pulti.
Piezīme: tas ir papildu iestatījums. Ierīces, kas
šo iestatījumu neatbalsta, uz televizora
tālvadības pulti nereaģēs.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink].
3. Atlasiet [EasyLink tālvadība] > [Ieslēgts]
vai [Izslēgts].
4. Nospiediet OK, lai aktivizētu izmaiņas.
Padomi
Lai atkal ieslēgtu televizora vadības
režīmu, nospiediet un atlasiet
[Skatīties TV].
Lai vadītu citas ierīces darbību,
nospiediet un atlasiet šo ierīci izvēlnē
Sākums.
Lai izietu, nospiediet .
EasyLink pogas
Ar HDMI-CEC saderīgas ierīces varat vadīt,
izmantojot tālāk norādītās televizora
tālvadības pults pogas.
: ieslēdz televizoru un pievienoto ierīci
vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
Atskaņošanas taustiņi: video vai
mūzikas atskaņošanas vadība.
Ciparu taustiņi: atlasa elementu, sadaļu
vai ierakstu.
OK: sāk, pārtrauc vai atsāk atskaņošanu
pievienotajā ierīcē, aktivizē veikto atlasi
vai piekļūst ierīces izvēlnei.
/ : meklē pievienotajā ierīcē
atpakaļ vai uz priekšu.
: parāda televizora sākuma izvēlni.
Ierīces varat arī kontrolēt, izmantojot citas
EasyLink pogas, kas ir pieejamas ekrāna
tālvadības pultī (ETVP).
Piekļūšana ETVP
1. Skatoties saturu no pievienotas ierīces,
nospiediet OPTIONS.
2. Atlasiet [Rādīt tālvadības pulti] un tad
nospiediet OK.
3. Atlasiet ekrāntastatūras taustiņu un
nospiediet OK.
4. Nospiediet , lai izietu.
Skaļruņu izvades atlasīšana
Ja pievienotā ierīce ir saderīga ar HDMI-CEC
tehnoloģiju, varat izvadīt televizora audio
skaņu, izmantojot HDMI vadu. Pārliecinieties,
vai ierīce ir pievienota televizora HDMI
savienotājam. Skatiet sadaļu Televizora
pievienošana > Informācija par kabeļiem >
HDMI (Puslapis 35).
Televizora skaļruņu konfigurēšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink] > [TV skaļruņi].
3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un
pēc tam nospiediet OK.
[Izslēgts]: izslēdz televizora skaļruņus.
[Ieslēgts]: ieslēdz televizora skaļruņus.
[EasyLink]: straumē televizora skaņu
HDMI-CEC ierīcē. Pārslēdziet televizora
skaņu uz pievienoto HDMI-CEC audio
ierīci, izmantojot izvēlni Pielāgot.
[EasyLink autom. sākšana]: automātiski
izslēdz televizora skaļruņus un straumē
televizora audio signālu uz pievienoto
HDMI-CEC audio ierīci.
Skaļruņu izvades atlasīšana, izmantojot
izvēlni Pielāgošana
Ja ir atlasīta opcija [EasyLink] vai [EasyLink
autom. sākšana], varat mainīt veidu, kā
televizora audio signāls tiek straumēts
pievienotajā HDMI-CEC ierīcē.
1. Skatoties televizoru, nospiediet
ADJUST.
2. Atlasiet [Skaļruņi] un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet vienu no tālāk norādītajiem
iestatījumiem un pēc tam nospiediet OK.
[TV]: ieslēgt pēc noklusējuma.
Straumējiet televizora skaņu televizorā
un pievienotajā HDMI-CEC audio ierīcē,
līdz pievienotā ierīce tiek pārslēgta uz
sistēmas audio vadību. Pēc tam
televizora skaņa tiek straumēta
pievienotajā ierīcē.