operation manual

LV 24
[Pastiprināt.]: straumē skaņu
pievienotajā HDMI-CEC ierīcē. Ja ierīcē
nav iespējots sistēmas audio režīms,
skaņa joprojām tiek straumēta no
televizora skaļruņiem. Ja ir atlasīta opcija
[EasyLink autom. sākšana], televizora
ekrānā tiek parādīta uzvedne ar
aicinājumu pievienoto ierīci ieslēgt
sistēmas skaņas režīmā.
Ar HDMI ARC tehnoloģiju saderīgās ierīces
izmantošana
Ja, lietojot HDMI-ARC savienotāju,
televizoram ir pievienota ar HDMI-ARC
tehnoloģiju saderīgā ierīce, varat izvadīt
televizora audio skaņu, izmantojot HDMI
vadu. Papildu audio kabelis nav vajadzīgs.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink].
3. Atlasiet [HDMI1š— audio izeja] >
[Ieslēgts].
4. Atlasiet vienu no šīm opcijām un pēc tam
nospiediet OK.
[Ieslēgts]: klausieties televizora audio
skaņu, pievienojot ar ARC tehnoloģiju
saderīgo ierīci.
[Izslēgts]: televizora audio signālu nevar
klausīties televizora skaļruņos vai ierīcēs,
kas pievienotas, izmantojot digitālās
audio izvades savienotāju.
5. Atskaņošanu kontrolējiet ar televizora
tālvadības pults atskaņošanas pogām.
Citas ierīces klausīšanās, kamēr televizors ir
pārslēgts gaidstāves režīmā
Nospiedietpogu ADJUST, ja tā ir
pieejama, lai uztvertu audio signālu no
pievienotās Philips EasyLink ierīces, kamēr
televizors darbojas gaidstāves režīmā.
Audio sinhronizēšana
Ja televizors ir savienots ar mājas kinozāli un
starp attēlu un skaņu ir aizkave, varat tos
sinhronizēt.
Ja izmantojat Philips mājas kinozāli,
audio un video tiek sinhronizēti
automātiski.
Ja izmantojat cita zīmola mājas kinozāli,
televizorā jāieslēdz audio
sinhronizēšanas aizkave, lai sinhronizētu
audio un video signālus.
Audio izejas aizkaves ieslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Skaņa].
3. Izvēlieties elementu [Audio izejas aizkave]
> [Ieslēgts] un pēc tam nospiediet taustiņu
OK.
Attēla kvalitātes nodrošināšana
Ja citu ierīču attēla apstrādes funkcijas
ietekmē televizora attēla kvalitāti, varat
ieslēgt Pixel Plus Link.
Pixel Plus Link ieslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink].
3. Izvēlieties elementu [Pixel Plus Link] >
[Ieslēgts] un pēc tam nospiediet taustiņu
OK.