operation manual

LV 25
Latviešu Latviešu
Video displeja palielināšana
Daļai subtitru video apakšējā daļā tiek
izveidota atsevišķa tiem paredzēta josla, kas
ierobežo video rādīšanas apgabalu. Lai
maksimāli palielinātu video rādīšanas
apgabalu, varat ieslēgt automātisko subtitru
pārslēgšanu. Pēc tam subtitri tiek rādīti uz
video attēla.
Automātiskas subtitru pārbīdes ieslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink] > [Aut. subtitru pārslēgšana].
3. Atlasiet [Ieslēgts] un nospiediet OK, lai
aktivizētu.
Piezīme: pārliecinieties, vai televizora attēla
formāts ir iestatīts kā [Auto formāts] vai
[Filma paplaš.16:9].
Pievienotās ierīces izslēgšana
Varat pielāgot televizora iestatījumus tā, lai
pievienotā ierīce, kas ir saderīga ar
HDMI-CEC tehnoloģiju, tiktu izslēgta, ja
ierīce nav aktīvais avots. Atbilstoši televizorā
pielāgotajiem iestatījumiem saderīgā ierīce
tiek pārslēgta gaidstāves režīmā, ja 10
minūtes netiek veikta darbība.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [EasyLink].
3. Atlasiet [Automātiska ierīču izslēgšana] >
[Ieslēgts], pēc tam nospiediet OK, lai
aktivizētu.
Scenea skatīšana
Iespējamās darbības
Izmantojot Scenea, attēlu var parādīt kā
televizora fona tapeti. Kā fona tapeti varat
parādīt noklusējuma attēlu vai ielādēt pats
savu attēlu.
Fona tapete tiek rādīta 240 minūtes vai
izslēgšanās taimera laikā.
Ieslēgšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Scenea] un tad nospiediet OK.
Tiek parādīts noklusējuma attēls.
Piezīme: fona tapete tiek rādīta 240 minūtes
vai izslēgšanās taimera laikā. Informāciju par
izslēgšanas taimeri skatiet sadaļā Plašāka
televizora izmantošana > Bloķēšanas un
taimeru iestatīšana > Izslēgšanās taimeris
(Puslapis 21).
Televizora fona tapetes ielādēšana
Kā fona tapeti var ielādēt arī pats savu attēlu.
Piezīme: kad ielādējat jaunu attēlu, ar to tiek
ignorēts jau esošais attēls.
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.
2. Nospiediet .
3. Atlasiet [Pārlūkot USB] un tad nospiediet
OK.
4. Atlasiet attēlu un pēc tam nospiediet
OPTIONS.
5. Atlasiet [Iestat.kā Scenea] un nospiediet
OK.
6. Lai aizvērtu Scenea, nospiediet jebkuru
pogu.