operation manual

LV 26
4 Televizora
iestatīšana
Attēls un skaņa
Iestatījumu palīgs
Attēlu un skaņas iestatījumus varat atlasīt,
izmantojot iestatījumu asistentu, ar kuru
nekavējoties tiek parādīta jūsu izvēlētā
iestatījuma ietekme.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Ātrie attēla un
skaņas iestatījumi] un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet [Turpināt] un tad nospiediet OK.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
izvēlētos attēla iestatījumus.
Attēla papildu iestatījumi
Varat mainīt iestatījumus izvēlnē Attēls.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Attēls] un nospiediet OK.
3. No tālāk minētajiem iestatījumiem atlasiet
pielāgojamo iestatījumu un pēc tam
nospiediet OK.
[Vieds attēls]: piekļūst
iepriekšnoteiktiem viedā attēla
iestatījumiem.
[Atiestatīt]: atiestata noklusējuma
rūpnīcas iestatījumus.
[Pretgaisma]: maina televizora
spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma
apstākļiem.
[Video kontr.]: maina spilgto apgabalu
intensitāti, neietekmējot tumšos
apgabalus.
[Spilgtums]: maina tumšo apgabalu
intensitāti un detaļas.
[Krāsa]: maina krāsas piesātinājumu.
[Asums]: maina asumu.
[Trokšņu mazināš.]: filtrē un mazina
troksni.
[Tonis]: maina krāsu balansu.
[Pielāgots tonis]: pielāgo toņa
iestatījumu. (Pieejams tikai tad, ja ir
atlasīts [Tonis] > [Pielāgots])
[Digital Crystal Clear]: vada detalizētus
iestatījumus, lai smalki regulētu katru
pikseli un pielāgotu to apkārtējiem
pikseļiem. Rada lielisku augstas
izšķirtspējas attēlu.
- [Detalizēts asums]: iespējo izcilu
asumu, jo īpaši attēla līnijām un
kontūrām.
- [Dinam. kontrasts]: iestata līmeni,
kurā televizors automātiski izceļ attēla
tumšo, vidējo un gaišo apgabalu detaļas.
- [Dinam.fona gaisma]: samazina
enerģijas patēriņu, padarot blāvāku
televizora pretgaismu, lai tā atbilstu
telpas apgaismojumam.
- [MPEG artefakta samazināšana]:
izlīdzina digitālās pārejas attēlā.
- [Krāsu pastiprin.]: maina krāsas,
padarot tās spilgtākas, un uzlabo košo
krāsu detaļu izšķirtspēju.
- [Gamma]: nelineārs iestatījums attēla
košumam un kontrastam.
[Datora režīms]: ja ir pievienots dators,
izmantojot HDMI, maina attēla formātu
pret [Bez mēroga], lai to parādītu pēc
iespējas detalizētāk.
[Attēla formāts]: maina attēla formātu.
[Ekrāna malas]: maina attēla izmērus.
[Attēlu pārbīde]: pārvieto attēla
pozīciju. Šo iestatījumu nevar atlasīt, ja
atlasītais attēls ir formātā [4:3],
[Aizpildīt automātiski], [Automātisks
palielinājums] vai [Platekrāns].