operation manual

LV 27
Latviešu Latviešu
Skaņas papildu iestatījumi
Varat mainīt iestatījumus izvēlnē Skaņa.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Skaņa] un nospiediet OK.
3. No tālāk minētajiem iestatījumiem atlasiet
maināmo iestatījumu un pēc tam nospiediet
OK.
[Vieda skaņa]: piekļūst
iepriekšnoteiktiem viedās skaņas
iestatījumiem.
[Atiestatīt]: atiestata rūpnīcas
noklusējuma iestatījumus.
[Clear Sound]: uzlabo skaņas kvalitāti.
[Bass]: maina zemo frekvenču līmeni.
[Spalgums]: maina augsto frekvenču
līmeni.
[Telpiski]: ieslēdz telpiskas skaņas
režīmu.
[Autom. skaļ. pielāg.]: automātiski
samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas,
piemēram, pārslēdzot kanālus.
[Skaļums austiņām]: maina austiņu
skaļumu.
[Līdzsvars]: maina kreisā un labā
skaļruņa skaņas balansu.
[Audio izejas aizkave]: automātiski
sinhronizē televizora attēlu ar
pievienotās mājas kinozāles sistēmas
skaņu.
[Skaņas izejas nobīde]: maina audio
izvades aizkaves iestatījumu. Šo
iestatījumu nevar atlasīt, ja nav ieslēgta
opcija [Audio izejas aizkave].
[Digitālās izejas formāts]: atlasa audio
izvadi, izmantojot digitālo audio
savienotāju. Atlasiet [PCM], lai
pārveidotu audio, kas nav PCM audio,
vai atlasiet [Vairāki kanāli], lai izvadītu ar
mājas kinozāli.
[Cipardatu jauda]: iestata PCM audio
iztveršanas ātrumu.
[Normāli] - nav intensitātes vai signāla
stipruma zuduma; [Zems] - noteikts
intensitātes vai signāla stipruma zudums.
Audio formāta atlasīšana
Ja digitālās televīzijas kanāla raidsabiedrība
skaņu straumē vairākos formātos, varat atlasīt
nepieciešamo audio formātu.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi] >
[Valoda].
3. Atlasiet no tālāk uzskaitītajiem
iestatījumiem un pēc tam nospiediet OK.
[Vēlamais audio formāts]: uztvert
standarta audio formātu (MPEG) vai
papildu audio formātus (AAC, EAC-3
vai AC-3, ja pieejami).
[Mono/Stereo]: ja ir pieejama stereo
apraide, atlasa mono vai stereo skaņu.
4. Nospiediet , lai izietu.
Attēla un skaņas atiestatīšana
Skaņas un attēla noklusējuma iestatījumus var
atjaunot, nemainot kanālu instalēšanas
iestatījumus.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Rūpnīcas iestat.] un nospiediet OK.
Visi TV iestatījumi (izņemot kanālu
iestatījumus) tiek atiestatīti uz noklusējuma
rūpnīcas iestatījumiem.