operation manual

LV 28
Kanālu iestatījumi
Automātiska instalēšana
Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika
izpildīta pilna kanālu instalēšana. Lai mainītu
valodu, valsti un pārinstalētu visus pieejamos
televīzijas kanālus, varat no jauna palaist šo
pilno instalāciju.
Instalēšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Meklēt kanālus]
> [Pārinstalēt kanālus] un nospiediet OK.
Tiek parādīta izvēlne Valsts.
3. Atlasiet savu valsti un nospiediet OK.
4. Atlasiet savu tīklu un pēc tam nospiediet
OK.
[Antena]: piekļūst bezmaksas apraides
antenas vai digitālajiem DVB-T kanāliem.
[Vads]: piekļuve kabeļtelevīzijas vai
digitālās DVB-C kanāliem.
5. Lai atlasītu citas opcijas (ja pieejamas),
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tiek parādīta kanālu meklēšanas sākuma
izvēlne.
6. Sāciet kanālu meklēšanu.
Ja kanālu pakalpojumu sniedzējs līdz
mainīt iestatījumus, atlasiet [Iestatījumi]
un pēc tam nospiediet OK. Lai
instalēšanu pabeigtu, izpildiet
pakalpojumu sniedzēja norādījumus.
Pretējā gadījumā atlasiet [Sākt] un pēc
tam nospiediet OK.
7. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, atlasiet
[Pabeigt] un pēc tam nospiediet OK.
Padoms: nospiediet LIST, lai skatītu
kanālu sarakstu.
Piezīme: kad digitālie TV kanāli ir atrasti,
instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai
kanālu numuri. Šos kanālus var pārdēvēt,
pārvietot vai atinstalēt.
Analogo kanālu instalēšana
Analogos TV kanālus varat meklēt un
saglabāt pa vienam.
1. solis: atlasiet savu sistēmu
Piezīme. Izlaidiet šo soli, ja sistēmas
iestatījumi ir pareizi.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Kanāla instalēšana].
3. Izvēlieties elementu [Analogs: manuāla
antenas uzstādīšana] > [Sistēma] un pēc
tam nospiediet taustiņu OK.
4. Atlasiet valstij vai reģionam atbilstošu
sistēmu un nospiediet OK.
2. solis: jaunu TV kanālu meklēšana un
saglabāšana.
1. Izvēlnē [Analogs: manuāla antenas
uzstādīšana] atlasiet [Atrast kanālu] un
nospiediet OK.
2. Atrodiet kanālu.
Ja zināt kanāla frekvenci, ievadiet to,
izmantojot Navigācijas taustiņi vai
Ciparu taustiņi.
Ja kanāla frekvenci nezināt, meklējiet
nākamo frekvenci ar spēcīgu signālu.
Atlasiet [Meklēt] un pēc tam nospiediet
OK.
3. Kad atrasts pareizais kanāls, atlasiet
[Pabeigts] un pēc tam nospiediet OK.
4. Atlasiet [Sagl. kā jaunu kan.] un pēc tam
nospiediet OK, lai saglabātu jauno televīzijas
kanālu.
Piezīme: ja signāls ir vājš, pārvietojiet antenu
un atkārtojiet šo procedūru.