operation manual

LV 29
Latviešu Latviešu
Digitālo kanālu instalēšana
Ja zināt frekvenci kanāliem, kurus vēlaties
instalēt, digitālos kanālus varat pa vienam
meklēt un saglabāt. Lai iegūtu vislabākos
rezultātus, sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Kanāla instalēšana].
3. Izvēlieties elementu [Digitāls: uztveršanas
pārbaude] > [Atrast kanālu] un pēc tam
nospiediet taustiņu OK.
4. Nospiediet Ciparu taustiņi, lai ievadītu
kanāla frekvenci.
5. Atlasiet [Meklēt] un nospiediet OK.
6. Kad ir atrasts pareizais kanāls, atlasiet
[Saglabāt] un nospiediet OK.
7. Nospiediet , lai izietu.
Piezīme: ja kabeļa pakalpojumu sniedzējs
DVB-C kanāliem nenodrošina konkrētu
simbolu vērtību, atlasiet [Automātiski] sadaļā
[Simbolu vērt. režīms].
Analogo kanālu precīza
noregulēšana
Ja analogās televīzijas kanāla signāls ir vājš, TV
kanālu varat precīzi regulēt.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Kanāla instalēšana].
3. Atlasiet [Analogs: manuāla antenas
uzstādīšana] > [Smalka regulēšana] un pēc
tam nospiediet OK.
4. Nospiediet vai , lai precīzi noskaņotu
kanālu.
5. Kad ir atlasīta pareizā kanāla frekvence,
atlasiet [Pabeigts] un nospiediet OK.
6. Atlasiet no tālāk uzskaitītajām opcijām un
pēc tam nospiediet OK.
[Saglabāt pašr. kanālu]: saglabā kanālu
ar pašreizējā kanāla numuru.
[Sagl. kā jaunu kan.]: saglabā kanālu ar
jaunu kanāla numuru.
Kanālu saraksta atjaunināšana
Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika
izpildīta pilna kanālu instalēšana.
Pēc noklusējuma, ja kanālu sarakstiem rodas
izmaiņas, televizorā šie saraksti tiek atjaunināti
automātiski. Automātisko atjaunināšanu varat
arī izslēgt vai kanālus atjaunināt manuāli.
Piezīme: ja tiek parādīta uzvedne ar
aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888‖.
Automātiska atjaunināšana
Lai digitālos kanālus pievienotu vai noņemtu
automātiski, pārslēdziet televizoru gaidstāves
režīmā. Televizors atjaunina un saglabā
jaunos kanālus katru dienu. Tukšie kanāli no
saraksta tiek izņemti.
Kanālu atjaunināšanas ziņojumu izslēgšana
Kad ir veikta kanālu atjaunināšana, ieslēdzot
televizoru, tiek parādīts ziņojums. Šo
ziņojumu varat izslēgt.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi].
3. Atlasiet [Kanāla instalēšana] > [Kanāla
atjaunin. ziņoj.].
4. Atlasiet [Izslēgts] un nospiediet OK.
Automātisko atjauninājumu izslēgšana
Izvēlnē [Kanāla instalēšana] atlasiet
[Automātiskā kanālu atjaunināšana] >
[Izslēgts].
Manuāla kanālu atjaunināšana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Meklēt kanālus]
> [Atjaunināt kanālus] un nospiediet OK.
3. Lai atjauninātu kanālus, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.