operation manual

LV 30
Satelītu iestatījumi
Iespējamās darbības
Satelītkanālu skatīšana
Piezīme
satelīta signāls ir pieejams tikai
noteiktiem modeļiem.
Funkcija [Satelīta meklēšana] ir
pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta
DVB-S.
Lai uztvertu satelīta kanālus, satelīta
uztvērējs jāpievieno televizora SAT
savienotājam.
LNB
Šis televizors var uztvert signālus no četriem
dažādiem zema trokšņa līmeņa
pārveidotājiem (Low Noise
Block-Downconverter LNB). LNB tiek
piemontēts šķīvja antenas kāta galā un uztver
no satelīta raidītos signālus.
Satelītkanālu instalēšana
Satelītkanālu instalēšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Satelīta
meklēšana] > [Pārinstalēt kanālus].
3. Lai instalēšanu pabeigtu, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet
[Pabeigt] un nospiediet OK.
Savienojuma tipa atlasīšana
Kamēr instalējat satelīta kanālus, jāiestata
savienojuma tips. Jūsu šķīvja antenas NLB
skaits nosaka satelīta kanālu skaitu, ko varat
instalēt.
1. Pēc [Pārinstalēt kanālus] atlasīšanas
atlasiet [Iestatījumi] un tad nospiediet OK.
2. Atlasiet [Savienojuma tips].
3. Atlasiet iestatījumu un nospiediet OK.
[OneLNB]: atlasiet, ja jums ir tikai viens
LNB.
[DiSeqC Mini (2 LNBs)]: atlasiet, ja
jums ir divi LNB.
[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: atlasiet, ja
LNB skaits ir trīs vai četri.
Signāla stipruma pārbaude
Ja instalēšanas laikā tiek izlaists kāds kanāls vai
retranslators, varat pārbaudīt satelīta signāla
stiprumu vai pievienot jaunu kanālu.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Satelīta
meklēšana] > [Signāla uztveršanas pārbaude]
un nospiediet OK.
3. Atlasiet nepieciešamo LNB.
4. Ja zināt retranslatora frekvenci (tajā var
ietilpt vairāki kanāli), atlasiet [Frekvence]un
ievadiet to
5. Atlasiet [Meklēt] un nospiediet OK.
6. Ja tiek atrasta jauna frekvence, nospiediet
[Saglabāt], lai pievienotu jaunu retranslatoru
ar tā kanāliem.
Satelīta kanālu atjaunināšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Satelīta
meklēšana] > [Atjaunināt kanālus].
3. Lai instalēšanu pabeigtu, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet
[Pabeigt] un nospiediet OK.
Satelītu pievienošana un noņemšana
Jebkurā laikā varat pievienot vai noņemt
satelītus, kā arī instalēt kanālus no jauniem
satelītiem.
Piezīme: pirms pievienojat satelītus,
pārliecinieties, vai izvēlēts pareizs
savienojuma tips. Skatiet sadaļu Televizora
iestatīšana > Satelītu iestatījumi > Kanālu
instalēšana (Puslapis 30).
1. Nospiediet > [Uzstādīšana] > [Satelīta
meklēšana] un pēc tam OK.
2. Atlasiet [Pievienot satelītu] un tad
nospiediet OK.
Televizors meklē satelītu pirmajā brīvajā LNB.
Var paiet vairākas minūtes. Ja netiek atrasts
neviens satelīts, pārbaudiet antenas
savienojumus un šķīvja antenas novietojumu.
3. Ja netiek atrasts neviens satelīts, atlasiet
[Restartēt].
Ja esat apmierināts ar pievienoto satelītu,
instalējiet tā kanālus.
4. Lai instalētu visus kanālus, atlasiet
[Uzstādīt]. Instalēšana var ilgt vairākas
minūtes.