operation manual

LV 31
Latviešu Latviešu
Satelīta noņemšana
1. Nospiediet > [Uzstādīšana] > [Satelīta
meklēšana].
2. Atlasiet [Noņemiet satelītu] un tad
nospiediet OK.
3. Atlasiet satelītus, ko vēlaties noņemt, un
pēc tam nospiediet OK.
Valodas iestatījumi
Izvēļņu valoda
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences] > [Izvēlnes valoda].
3. Sarakstā atlasiet izvēlnes valodu un
nospiediet OK.
Audio valoda
Noklusējuma audio valodas iestatīšana
Digitālajiem kanāliem, kas tiek pārraidīti
vairākās audio valodās, varat iestatīt izvēlētās
audio valodas. Ja šīs valodas ir pieejamas,
televizors automātiski pārslēdzas uz kādu no
tām.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi] >
[Valoda].
3. Atlasiet [Galvenā audio valoda] vai [Otrā
audio valoda], lai iestatītu izvēlētās audio
valodas, un pēc tam nospiediet OK.
4. Atlasiet valodu un pēc tam nospiediet OK.
Audio valodas atlasīšana
Ja TV kanāls tiek pārraidīts ar vairākām vai
duālajām audio valodām, varat atlasīt izvēlēto
audio valodu.
1. Skatoties televizoru, nospiediet
OPTIONS.
2. Digitālajiem kanāliem atlasiet [Audio
valoda] vai analogajiem kanāliem atlasiet
[Dual I-II] un pēc tam nospiediet OK.
3. Atlasiet kādu no pieejamajām valodām un
pēc tam nospiediet OK.
Analogo kanālu subtitri
1. Kad skatāties analogo TV kanālu,
nospiediet TEXT.
2. Ievadiet subtitru lapas trīsciparu lapas
numuru (parasti ―888‖).
Ja subtitri ir pieejami, tie tiek ieslēgti.
3. Nospiediet , lai izietu no teleteksta
režīma.
Digitālo kanālu subtitri
1. Kad skatāties digitālo TV kanālu, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet [Subtitri] un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet [Izslēgt subtitrus], [Iesi. subtitrus]
vai [Iesl. ja skaņa izsl.] un pēc tam nospiediet
OK.
Ja atlasīsiet [Iesl. ja skaņa izsl.], subtitri tiek
rādīti tikai tad, ja nospiedīsiet , lai izslēgtu
skaņu.
Piezīme: ja ir aktivizēta MHEG
lietojumprogramma, subtitri netiek rādīti.
Subtitru valoda
Noteiktiem digitālajiem kanāliem subtitru
valodu varat mainīt.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] vai [Satelītu iestatījumi] >
[Valoda].
3. Atlasiet vēlamajai valodai [Galvenā
subtitru valoda] vai [Otrā subtitru valoda].
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Padoms: lai mainītu subtitru valodu
konkrētam kanālam, nospiediet
OPTIONS > [Subtitru valoda].