operation manual

LV 32
Universālās piekļuves
iestatījumi
Ieslēgšana
Daļa digitālās televīzijas apraides pakalpojumu
sniedzēju nodrošina īpašu vājdzirdīgām vai
vājredzīgām personām pielāgotu skaņu un
subtitrus. Šīs funkcijas varat ieslēgt un izslēgt.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences].
3. Atlasiet [Univ. piekļuve] > [Ieslēgts] vai
[Izslēgts] un pēc tam nospiediet OK.
Piekļuve vājdzirdīgiem
Padoms: lai pārliecinātos, ka ir pieejama
audio valoda vājdzirdīgām personām,
nospiediet OPTIONS un pēc tam atlasiet
[Audio valoda]. Ja vājdzirdīgām personām
paredzētās skaņas valodas ir pieejamas, līdzās
valodai ir redzama ikona, kurā ir attēlota auss.
Vājdzirdīgām personām pielāgotas skaņas
un subtitru ieslēgšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet [Univ. piekļuve] >
[Vājdzirdīgiem].
3. Nospiediet pogu, lai atlasītu kādu no
opcijām.
Sarkanā krāsā: izslēdz funkcijas
vājdzirdīgām personām.
Zaļā krāsā: ieslēdz vai izslēdz
vājdzirdīgām personām pielāgotu skaņu
un subtitrus.
4. Nospiediet , lai izietu.
Piekļuve vājredzīgiem
Padoms: lai pārliecinātos, ka ir pieejama
audio valoda vājredzīgām personām,
nospiediet OPTIONS un pēc tam atlasiet
[Audio valoda]. Ja vājredzīgām personām
paredzētā valoda ir pieejama, līdzās valodai ir
redzama ikona, kurā ir attēlota acs.
Vājredzīgām personām pielāgotas skaņas
ieslēgšana
1. Skatoties televizoru, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet [Univ. piekļuve].
3. Nospiediet Zaļais taustiņš, lai atlasītu
[Vājredzīgiem].
4. Nospiediet pogu, lai atlasītu kādu no
opcijām.
Sarkanais taustiņš - [Izslēgts]: izslēgt
vājredzīgām personām paredzēto audio.
Zaļais taustiņš - [Ieslēgts]: ieslēgt
vājredzīgām personām paredzēto audio.
5. Nospiediet , lai izietu.
Piezīme: ja ir ieslēgta EasyLink tālvadība,
nevar atlasīt Zaļais taustiņš. Lai izslēgtu
EasyLink, skatiet sadaļu Plašāka televizora
izmantošana > EasyLink lietošana >
Nepieciešamais aprīkojums (Puslapis 22).
Skaņas izvades veida atlase, izmantojot
skaļruņus vai austiņas
Vājredzīgām personām pielāgoto skaņu var
izvadīt, izmantojot televizora skaļruņus,
austiņas vai abas ierīces.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Valodas] > [Vājredzīgiem] >
[Skaļruņi/austiņas].
3. Atlasiet iestatījumu un nospiediet OK.
[Skaļrunis]: klausīties vājredzīgām
personām pielāgoto skaņu, izmantojot
tikai skaļruņus;
[Austiņas]: klausīties vājredzīgām
personām pielāgoto skaņu, izmantojot
tikai austiņas;
[Skaļrunis un austiņas]: klausīties
vājredzīgām personām pielāgoto skaņu,
izmantojot gan skaļruņus, gan austiņas.