operation manual

LV 33
Latviešu Latviešu
Vājredzīgiem paredzētā audio skaļuma
maiņa
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Valodas] > [Vājredzīgiem] >
[Jaukts skaļums].
2. Spiediet Navigācijas taustiņi, lai mainītu
skaļumu, un pēc tam nospiediet OK.
3. Nospiediet , lai izietu.
Skaņas pavadījums vājredzīgiem cilvēkiem
Varat iestatīt, lai televizors atskaņotu skaņas
signālu katru reizi, kas nospiežat tālvadības
pults pogu.
1. Izvēlnē [Univ. piekļuve] nospiediet Zilais
taustiņš, lai atlasītu [Taust.skaņa].
2. Nospiediet Zaļais taustiņš, lai ieslēgtu
audio atsauksmes, vai nospiediet Sarkanais
taustiņš, lai tās izslēgtu.
3. Nospiediet , lai izietu.
Skaņas efektu iespējošana
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Valodas] > [Vājredzīgiem] >
[Skaņas efekti].
3. Atlasiet iestatījumu un nospiediet OK.
[Ieslēgts]: iespējot skaņas efektus
vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā;
[Izslēgts]: atspējot skaņas efektus
vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.
Runas veida atlase
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Kanālu
iestatījumi] > [Valodas] > [Vājredzīgiem] >
[Runa].
3. Atlasiet iestatījumu un nospiediet OK.
[Audio apraksts]: klausīties aprakstošo
tekstu vājredzīgām personām
pielāgotajā skaņā;
[Subtitri]: klausīties subtitrus
vājredzīgām personām pielāgotajā skaņā.
Citi iestatījumi
Televizora demonstrācija
Varat sākt demonstrāciju, lai par šī televizora
funkcijām uzzinātu vairāk.
Piezīme: demonstrācijas netiek atbalstītas
MHEG kanāliem.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Skat. demonstr.]
un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet demonstrāciju un nospiediet OK.
4. Nospiediet , lai izietu.
Atrašanās vieta
Lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti pareizie TV
iestatījumi, varat atlasīt apstākļus, kādos
televizors tiek lietots.
Veikala vai mājas režīms
Lai piekļūtu visiem TV iestatījumiem, atlasiet
režīmu [Mājas]. Režīmā [Veikals] varat
piekļūt tikai ierobežotam iestatījumu klāstam.
1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Preferences].
3. Atlasiet [Atrašanās vieta] > [Mājas] vai
[Veikals] un pēc tam nospiediet OK.
4. Izslēdziet un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
Novietošana
Pirms televizora novietošanas izlasiet
visus drošības brīdinājumus. Skatiet
Lietošanas sākšana > Svarīgi > Drošība
(Puslapis 6).
Novietojiet televizoru vietā, kur tā
ekrānu neapspīd tieši saules stari.
Ideālo šī televizora skatīšanās attālumu
var aprēķināt, tā ekrāna diagonālo
lielumu sareizinot ar trīs. Piemēram, ja
televizora ekrāna diagonāles garums ir
81 cm/32 collas, vispiemērotākais
skatīšanās attālums ir aptuveni 2,5 m/92
collas no ekrāna priekšpuses.
Atrodoties sēdus stāvoklī, acīm jābūt
vienā līmenī ar ekrāna vidusdaļu.