operation manual

LV 34
Novietošana uz statīva, vai izmantojot
sienas stiprinājumus
Vislabākos televizora skatīšanās iestatījumus
varat aktivizēt, atlasot sienas stiprinājumu vai
pamatni.
1. Izvēlnē [Preferences] atlasiet [TV
novietojums].
2. Atlasiet [Uz TV statīva] vai [Sienas stiprin.]
un pēc tam nospiediet OK.
Programmatūras
atjaunināšana
Versijas pārbaude
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [Programmat.
iestatījumi] > [Programmat. inform.] un
nospiediet OK.
Tiek parādīta pašreizējā programmatūras
versija.
Uzmanību! Neinstalējiet programmatūras
versiju, kas vecāka par pašlaik jūsu
izstrādājumā instalēto versiju. TP Vision nav
atbildīgs par problēmām, kas radušās
programmatūras pazemināšanas dēļ.
Atjauniniet programmatūru, izmantojot vienu
no šiem veidiem:
atjaunināšana, izmantojot atmiņas ierīci;
atjaunināšana, izmantojot digitālo
apraidi;
Atjaunināšana, izmantojot USB
Pirms programmatūras atjaunināšanas
pārliecinieties, vai jums ir:
USB ierīce ar vismaz 256 megabaitiem
datu glabāšanai, ar FAT vai DOS
formatējumu un atspējotu
ierakstaizsardzību;
piekļuve datoram ar USB savienotāju un
piekļuvi internetam.
Piezīme. Neizmantojiet USB cieto disku.
1. USB atmiņas ierīces pievienošana
2. Nospiediet .
3. Izvēlieties elementu [Uzstādīšana] >
[Atjaunin.programmat.] un pēc tam
nospiediet taustiņu OK.
Atjaunināšanas palīgs sāk darbību.
4. Lai sāktu atjaunināšanu, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Piezīme. Atjaunināšanas palīgs novirzīs jūs uz
Philips atbalsta vietni. Lai pabeigtu
atjaunināšanu, skatiet vietnē esošos
instalēšanas norādījumus.
Atjaunināšana, izmantojot digitālo
apraidi
Televizors var saņemt programmatūras
atjauninājumus, ja tādi ir, izmantojot digitālo
apraidi. Kad ir saņemti programmatūras
atjauninājumi, tiek parādīta uzvedne ar
aicinājumu atjaunināt programmatūru. Mēs
iesakām atjaunināt programmatūru, kad
parādās ziņojums.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piezīme: lai programmatūru atjauninātu vēlāk,
atlasiet > [Uzstādīšana] > [Programmat.
iestatījumi] > [Vietēj. atjaunin.].
Lai pabeigtu atjaunināšanu, atlasiet
lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Noklusējuma iestatījumu
atjaunošana
Varat atiestatīt visus attēla un skaņas
iestatījumus un pārinstalēt visus TV kanālus
savā televizorā.
1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Uzstādīšana] > [TV iestatījumi]
> [Pārinstalēt TV] un nospiediet OK.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.