operation manual

LV 35
Latviešu Latviešu
5 Televizora
pievienošana
Informācija par kabeļiem
Kabeļa kvalitāte
Pārskats
Pirms ierīču pievienošanas televizoram
pārbaudiet, kādi savienojumi ir pieejami
ierīcei. Pievienojiet ierīci televizoram,
izmantojot iespējami augstākās kvalitātes
savienojumu. Kvalitatīvi savienotāji attēlu un
skaņu nodod labāk.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītie
savienojumi nav obligāti jāizmanto. Ir
iespējami arī citi risinājumi.
Padoms: ja ierīce ir aprīkota tikai ar
komponento vai RCA savienojumiem, lai
ierīci pievienotu televizora SCART
savienojumam, izmantojiet SCART Cinch
tipa adapteri.
HDMI
HDMI savienojums nodrošina vislabāko
attēla un skaņas kvalitāti.
HDMI kabelī ir apvienoti video un audio
signāli. Pievienojiet HDMI augstas
izšķirtspējas (HD) TV signāliem un
EasyLink ieslēgšanai.
Izmantojot ―HDMI Audio Return
Channel‖ (ARC) savienojumu,
televizora skaņu var izvadīt uz ar HDMI
ARC saderīgu ierīci.
Pievienotajiem HDMI kabeļiem jābūt
īsākiem par 5 metriem/16,4 pēdām.
Y Pb Pr
Komponentu videosignāls (Y Pb Pr) nodod
tikai video. Lai saņemtu skaņas signālu, ir
jāpievieno arī spraudņi Audio L/R.
Ar Y Pb Pr savienojumu var uztvert
augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas
signālus.
Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo
krāsu Y Pb Pr savienotājiem.