operation manual

LV 4
Televizora vadības taustiņi
Aizmugurējie vadības taustiņi
Modeļiem PFL38x7, PFL35x7, PFL33x7,
42PFL32x7, 32PFL32x7, PFL31x7 un
PFL30x7:
1. (Gaidstāve): izslēgt vai ieslēgt televizoru.
2. CH +/- (Kanāls +/-): pārslēgt nākamo vai
iepriekšējo kanālu.
3. (Avots): piekļūt pieslēgtajai iekārtai.
4. +/- (Skaļums +/-): palielināt vai
samazināt skaļumu.
Modeļiem 26PFL32x7 un 22PFL32x7:
1. +/- (Skaļums +/-): palielināt vai
samazināt skaļumu.
2. CH (Kanāls ): pārslēgt nākamo
vai iepriekšējo kanālu.
3. Nav funkcijas.
4. (Avots): piekļūt pievienotai ierīcei.
5. (Gaidstāve): ieslēgt vai izslēgt
televizoru.