operation manual

LV 44
Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un
audio L/R kabeli.
Pievienojiet digitālo videokameru televizoram, izmantojot kompozīta kabeli (CVBS) un audio L/R
kabeli.
Papildu ierīču pievienošana
USB cietais disks
Pievienojiet USB cieto disku televizoram, izmantojot USB kabeli.