operation manual

LV 46
Pievienotās ierīces skatīšana
Jaunas ierīces pievienošana
Pirms varat skatīties pievienoto ierīci, jāveic
noteikti priekšdarbi.
Pievienojiet tās ikonu izvēlnei Sākums,
lai tā būtu vienkārši pieejama. Skatiet
sadaļu Televizora pievienošana >
Ierīces pievienošana (Puslapis 36).
Atlasiet šo ierīci no izvēlnes Avots.
Piezīme: ja televizoram pievienojat ar
HDMI-CEC saderīgu ierīci, izmantojot HDMI
savienotāju, un to ieslēdzat, ierīce tiek
automātiski pievienota izvēlnei Sākums.
1. Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet .
3. Atlasiet [Piev.jaun.ierīc] un tad nospiediet
OK.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu
atlasīt pievienošanu televizoram, atlasiet
ierīcei izmantoto savienotāju.
Ierīces pārdēvēšana
Kad jaunā ierīce ir pievienota izvēlnei Sākums,
varat to pārdēvēt.
1. Nospiediet .
2. Izvēlnē Sākums atlasiet ierīces ikonu.
3. Nospiediet OPTIONS.
4. Atlasiet [Pārdēvēt], pēc tam nospiediet
OK.
Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
5. Nospiediet Ciparu taustiņi un Navigācijas
taustiņi, lai atlasītu un ievadītu ierīces
nosaukumu.
6. Kad esat pabeidzis, atlasiet [Pabeigts] un
pēc tam nospiediet OK.
Avota atlasīšana
Atlasīšana izvēlnē Sākums
Kad jaunā ierīce ir pievienota izvēlnei Sākums,
varat atlasīt jaunās ierīces ikonu, lai skatītu tās
saturu.
1. Nospiediet .
2. Izvēlnē Sākums atlasiet ierīces ikonu.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Atlasīšana izvēlnē Avots
Lai skatītu savienotāju nosaukumu sarakstu,
varat arī nospiest SOURCE. Izvēlieties to
savienotāju, kas izmantots šīs ierīces
pievienošanai televizoram.
1. Nospiediet SOURCE.
2. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai sarakstā
atlasītu savienotāju.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu veikto
atlasi.
Noņemiet ierīci
Ja ierīce vairs nav pievienota televizoram,
varat to noņemt no izvēlnes Sākums.
1. Nospiediet .
2. Izvēlnē Sākums atlasiet ierīces ikonu.
3. Nospiediet OPTIONS.
4. Atlasiet [Noņemt ierīci] un nospiediet
OK.
5. Atlasiet [Noņemt] un nospiediet OK.
Atlasītā ierīce no izvēlnes Sākums ir
noņemta.