operation manual

LV 47
Latviešu
Tīkls un internets
Iespējamās darbības
Piezīme: tīkla un interneta piekļuve ir
pieejama tikai noteiktos modeļos.
Multivides skatīšana
Pievienojot televizoru mājas tīklam, varat
apskatīt datorā saglabātus fotoattēlus,
atskaņot mūziku vai demonstrēt videoklipus.
Skatiet sadaļu Televizora izmantošana >
Multivides skatīšana (Puslapis 16).
Smart TV
Ja televizoru savienojat ar mājas tīklu,
izmantojot interneta savienojumu, varat
pārlūkot Smart TV. Smart TV nodrošina jūsu
televizoram pielāgotus interneta
pakalpojumus un vietnes. Atskaņojiet mūziku,
skatieties videoklipus un skatiet informatīvi
izklaidējošu saturu. Skatiet sadaļu Televizora
lietošana > Smart TV pārlūkošana (Puslapis
18).
Nepieciešamais aprīkojums
Brīdinājums: šis televizors atbilst EMS
direktīvas prasībām tikai tad, ja tiek lietots
ekranēts Cat5 Ethernet kabelis.
Ethernet kabelis
datortīkls, kam ir šāds aprīkojums:
a) universāls Plug-and-Play (UPnP)
maršrutētājs un
b) dators, kam ir instalēta viena no šīm
operētājsistēmām: Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS
X vai Linux.
Lai televizoram izveidotu savienojumu
ar datoriem, nepieciešama arī multivides
servera programmatūra, kurai ir
iespējota failu koplietošana ar jūsu
televizoru. Skatiet sadaļu Televizora
izmantošana > Multivides skatīšana
(Puslapis 16).
Lai televizoram izveidotu savienojumu
ar internetu, ir nepieciešams arī ātrgaitas
savienojums ar internetu.
Pievienošana
Televizoru savam mājas tīklam varat
pievienot, lietojot vadu vai bezvadu
savienojumu.
Lai izveidotu savienojumu ar vadiem,
skatiet sadaļu Televizora pievienošana
> Tīkls un internets > Vadu
savienojums (Puslapis 47).
Lai izveidotu Wi-Fi savienojumu, skatiet
sadaļu Televizora pievienošana > Tīkls
un internets > Wi-Fi savienojuma
atbalsts (Puslapis 48).
Vadu savienojums
1. Ieslēdziet maršrutētāju un iespējojiet tā
DHCP iestatījumu.
2. Pievienojiet maršrutētāju pie televizora,
lietojot Ethernet kabeli.
3. Nospiediet un pēc tam atlasiet
[Uzstādīšana].
4. Atlasiet [Savienot ar tīklu] un nospiediet
OK.
5. Lai instalētu tīklu, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
6. Gaidiet, līdz televizors atrod tīkla
savienojumu.
7. Parādītajā uzvednē piekrītiet Galalietotāja
licences līguma nosacījumiem.