operation manual

LV 48
Wi-Fi savienojuma atbalsts
Šī sadaļa ir paredzēta tikai televizoriem ar
Wi-Fi savienojuma atbalstu. Izmantojot
Philips bezvadu USB adapteri PTA01
(nopērkams atsevišķi), televizoru varat
savienot ar mājas tīklu, izmantojot bezvadu
savienojumu. Varat baudīt vislabāko interneta
saturu ar Smart TV pakalpojumiem, un
pievienotajās ierīcēs kopīgot saturu,
izmantojot DLNA.
Piezīme
Bezvadu tīkls darbojas tādā pašā 2,4 GHz
frekvenču spektrā kā parastās sadzīves
tehnikas ierīces, piemēram, bezvadu tālruņi,
mikroviļņu krāsnis vai Bluetooth ierīces, kas
var izraisīt Wi-Fi traucējumus. Šīs ierīces
nedrīkst atrasties televizora tuvumā.
Lai samazinātu tīkla trafiku, mājas tīklā
izslēdziet nelietoto tīkla aprīkojumu.
Uztveršanas kvalitāte ir atkarīga no
bezvadu maršrutētāja atrašanās vietas
un vietējā interneta pakalpojumu
sniedzēja.
Atskaņojot bezvadu mājas tīklā video
failu, ieteicams izmantot standarta IEEE
802.11 N maršrutētāju. Savienojuma
ātrums var atšķirties atkarībā no
bezvadu mājas tīkla darba vides.
Bezvadu savienojuma iestatīšana
1. Ieslēdziet bezvadu tīkla maršrutētāju.
2. Pievienojiet Philips bezvadu USB adapteri
PTA01 televizora USB savienotājam.
Tiek sākta automātiska bezvadu instalēšana.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Padoms. Bezvadu USB adapterim ir jāpaliek
pievienotam pie televizora.
WPS Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi
aizsargāta iestatīšana)
1. Ja maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi
aizsargāta iestatīšana), uz maršrutētāja
nospiediet pogu WPS.
2. Pēc divām minūtēm televizoram atlasiet
[WPS] un pēc tam nospiediet OK.
Tiek izveidots savienojums starp televizoru
un jūsu tīklu. Process var ilgt aptuveni 2
minūtes.
Lielākajai daļai jauno bezvadu maršrutētāju ir
WPS sistēma un WPS logotips. WPS sistēma
izmanto WPS drošības šifrējumu, un to nevar
apvienot ar ierīcēm tīklā, kas lieto WEP
(vadu ekvivalentā privātuma) drošības
šifrējumu.
Ja tīklā vēl arvien ir nepieciešamas šīs WEP
ierīces, veiciet instalēšanu, izmantojot
[Skenēt] > [Pielāgots].
Maršrutētāju meklēšana
Ja tīklā ir vairāki maršrutētāji, varat atlasīt
vajadzīgo tīklu.
1. Lai atlasītu konkrētu tīkla maršrutētāju,
instalēšanas pirmajā lapā nospiediet [Skenēt] .
Ekrānā redzamajā sarakstā vispirms tiek
parādīti maršrutētāji ar WPS un stiprāko
signālu.
2. Atlasiet nepieciešamo maršrutētāju un pēc
tam nospiediet OK.
Ja izveidojat savienojumu ar WPS
maršrutētāju, televizorā atlasiet [WPS].
Ja maršrutētāja programmatūrai
savienojumam vēlaties iestatīt PIN kodu,
atlasiet [WPS kods] un pierakstiet šo
kodu.
Lai šifrēšanas atslēgu ievadītu manuāli,
atlasiet [Standarta] un pēc uzaicinājuma
ievadiet šo atslēgu.
Drošā savienojuma iestatīšana ar WPS
šifrēšanu
1. Lai iestatītu drošo savienojumu,
izmantojot PIN kodu, atlasiet [WPS kods] un
nospiediet OK.
2. Pierakstiet televizorā redzamo 8 ciparu
PIN kodu un ievadiet to datorā, maršrutētāja
programmatūrā.
Lai uzzinātu, kur jāievada PIN kods, skatiet
maršrutētāja rokasgrāmatu.
Drošā savienojuma iestatīšana ar WPA
šifrēšanu
Ja maršrutētājam ir WPA (Wi-Fi aizsargātas
pieejas) drošība, ievadiet ieejas frāzi,
izmantojot tālvadības pulti
1. Lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu,
atlasiet [Standarta] un nospiediet OK.
2. Lai piekļūtu ekrāna tastatūrai, atlasiet
teksta ievades lauku un tad nospiediet OK.