operation manual

LV 49
Latviešu
Drošā savienojuma iestatīšana ar WEP
šifrēšanu
Ja maršrutētājam ir WEP drošība, televizora
tiks pieprasīta WEP šifrēšanas heksadecimālā
atslēga.
1. Datorā, maršrutētāja programmatūrā
atrodiet heksadecimālo atslēgu un pierakstiet
pirmo atslēgu no WEP atslēgu saraksta.
2. Lai izveidotu savienojumu ar maršrutētāju,
ievadiet televizorā drošības atslēgu,
izmantojot tālvadības pulti.
3. Parādītajā uzvednē piekrītiet lietotāja
licences līguma nosacījumiem.
Kopējā saskarne
Iespējamās darbības
Varat skatīties kodētus digitālās televīzijas
kanālus, izmantojot nosacīto pieejas moduli
(Conditional Access Module CAM). Ja
CAM ir ievietots un abonēšanas maksa ir
samaksāta, varat skatīties šos raidījumus.
Šis televizors atbalsta CI un CI+. CI+ atbalsta
augstākās kvalitātes HD digitālās pārraides ar
augsta līmeņa autortiesību aizsardzību.
Piezīme: lietojumprogrammas, funkcijas,
saturs un ekrānā redzamie ziņojumi ir atkarīgi
no CAM pakalpojumu sniedzēja.
Nepieciešamais aprīkojums
Ievērībai: lai nepieļautu CAM bojājumus,
ievietojiet CAM atbilstoši norādījumiem.
Piezīme: lai uzzinātu, kā nosacītās piekļuves
modulī ievietot viedkarti, skatiet pakalpojumu
sniedzēja nodrošināto dokumentāciju.
1. Izslēdziet televizoru.
2. Ievērojot uz CAM drukātos norādījumus,
ievietojiet CAM kopējās saskarnes
pieslēgvietā televizora sānos.
Ievietojiet CAM līdz atdurei.
3. Ieslēdziet televizoru un gaidiet, līdz tiek
aktivizēts CAM. Tas var ilgt dažas minūtes.
Lai saglabātu piekļuvi šifrētajiem digitālās
televīzijas kanāliem, CAM ir jāatstāj
pieslēgvietā.
CAM pakalpojumu skatīšanās
1. Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas
nospiediet OPTIONS.
2. Atlasiet [Kopējā saskarne] un tad
nospiediet OK.
3. Atlasiet CAM pakalpojumu sniedzēju un
pēc tam nospiediet OK.