operation manual

LV 5
Latviešu Latviešu
Sensori
Modeļiem PFL32x7 un PFL38x7 — 2250
collu televizoriem:
Modeļiem PFL35x7 — 1924 collu
televizoriem:
1. Tālvadības pults sensors
Pavērsiet tālvadības pulti pret sensoru.
Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un
televizoru neatrodas mēbeles vai citi
priekšmeti.
Modeļiem PFL30x7, PFL31x7, PFL33x7 un
PFL35x7 3247 collu televizoriem:
1. Tālvadības pults sensors
Pavērsiet tālvadības pulti pret sensoru.
Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un
televizoru neatrodas mēbeles vai citi
priekšmeti.
Tālvadības pults
1. (Gaidstāve): ieslēgt televizoru vai
pārslēgt to gaidstāves režīmā.
2. Atskaņošanas taustiņi: pārvaldīt multivides
failu atskaņošanu.
3. SOURCE: piekļūt pieslēgtajai iekārtai.
4. FORMAT: mainīt attēla formātu.
5. TV: pārslēgt avotu, lai skatītos TV.
6. (Sākums): piekļūt sākuma izvēlnei.
7. OK: apstiprināt ievadi vai atlasi.
8. (Navigācijas taustiņi):
pārvietoties starp izvēlnēm un atlasīt
objektus.
9. LIST: piekļūt TV kanālu sarakstam.
10. INFO: parādīt informāciju par
pašreizējo aktivitāti.
11. ADJUST: pielāgot TV iestatījumus.
12. OPTIONS: piekļūt pieejamajām
opcijām.