operation manual

LV 50
6 Traucējummeklē
šana
Galvenās problēmas
Nevar ieslēgt televizoru:
Atvienojiet strāvas vadu no strāvas
padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to
pievienojiet.
Pārliecinieties, vai strāvas kabelis ir droši
pievienots.
Kad televizors ir ieslēgts, tas nereaģē uz
tālvadības pulti vai priekšpusē izvietotajiem
vadības taustiņiem
Televizora ieslēgšanās ilgst kādu laiku. Šajā
laikā televizors nereaģēs uz tālvadības pulti
vai sānos priekšpusē izvietotajiem vadības
taustiņiem. Šāda darbība ir normāla.
Ieslēdzot vai izslēdzot televizoru, vai
pārslēdzot to gaidstāvē, no televizora
korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa
Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa
ir normāla parādība, kas bieži rodas,
televizoram atdziestot vai uzsilstot. Tas
neietekmē veiktspēju.
Gaidstāves režīmā televizorā tiek parādīts
sākuma uzplaiksnījuma ekrāns, un pēc tam
televizors tiek atgriezts gaidstāves režīmā
Šāda darbība ir normāla. Ja televizors tiek
atvienots no elektrības avota un pēc tam no
jauna tam pievienots, sākuma ekrāns tiks
parādīts nākamreiz, kad televizors tiks ieslēgts.
Lai ieslēgtu televizoru, kad tas atrodas
gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults
taustiņu vai jebkuru taustiņu uz televizora
Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo
sarkanā krāsā:
Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.
Pirms strāvas kabeļa atkārtotas pieslēgšanas
uzgaidiet, līdz televizors atdzisīs. Ja lampiņa
atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu
servisa dienestu.
Jūs aizmirsāt četru rakstzīmju kodu, ar ko
atbloķēt kanālu bloķēšanas funkciju (Bloķēt
bērniem)
Ievadiet ―8888‖.
Televizora vai Smart TV* izvēlne ir
nepareizā valodā
Mainiet izvēlnes valodu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Televizora
iestatīšana > Valodas iestatījumi > Izvēlnes
valoda (Puslapis 31).
* Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.
Subtitri nav redzami, kad atskaņojat filmas
failu no USB ierīces
Netiek atbalstīti videofailā neiegultie subtitru
faili (piemēram, *.srt, *.sub, *.idx).
Vēlaties jaunināt savu televizora
programmatūru
Apmeklējiet www.philips.com/support un
lejupielādējiet visjaunāko savam televizoram
paredzēto programmatūras pakotni. Šajā
vietnē ir pieejami arī norādījumi par
programmatūras instalēšanu un informācija
par laidienu, kur aprakstītas izmaiņas
jaunākajā versijā. Pilnīgi norādījumi par
televizora programmatūras jaunināšanu ir
pieejami arī sadaļā Televizora iestatīšana >
Programmatūras atjaunināšana.
Kanālu problēmas
Vēlaties instalēt TV kanālus
Norādījumus par analogo vai digitālo kanālu
instalēšanu skatiet sadaļā Televizora
iestatīšana > Kanālu iestatījumi (Puslapis 28).
Ja vēlaties instalēt satelīttelevīzijas kanālus,
skatiet sadaļu Televizora iestatīšana >
Kanālu iestatījumi (Puslapis 30).
Instalēšanas laikā netika atrasts neviens
digitālais kanāls:
Skatiet tehniskos norādījumus, lai
pārliecinātos, ka jūsu televizors atbalsta
DVB-T, DVB-C vai DVB-S jūsu valstī.
Pārbaudiet, vai visi vadi ir pievienoti
pareizi un vai ir atlasīts pareizais tīkls.
Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu
sarakstā:
Pārliecinieties, vai ir izvēlēts pareizais kanāls.
Vēlaties pārkārtot kanālu sarakstu
Kad visi kanāli ir instalēti, tie tiek parādīti
kanālu sarakstā. Informāciju par kanālu
sarakstu pārvaldīšanu, tostarp kanālu
pārkārtošanu, skatiet sadaļā TV skatīšanās >
Kanālu sarakstu pārvaldīšana.