operation manual

LV 51
Latviešu
Attēla problēmas
Televizors ir ieslēgts, taču netiek parādīts
attēls vai arī attēls ir izkropļots.
Pārliecinieties, vai antena ir pareizi
pievienota televizoram.
Pārliecinieties, vai kā televizora avots ir
izvēlēta pareizā ierīce.
Pārliecinieties, vai ārējā ierīce vai avots ir
pareizi pievienots.
Skaņa ir, bet attēla nav
Pārliecinieties, vai attēla iestatījumi ir pareizi
iestatīti.
TV uztveršana no antenas savienojuma ir
vāja
Pārliecinieties, vai antena ir pareizi
pievienota televizoram.
Uztveršanas kvalitāti var ietekmēt
skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona
apgaismojums, augstas celtnes un citi
lieli objekti. Ja iespējams, mēģiniet
uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot
antenas virzienu vai pārvietojot ierīces
tālāk no televizora.
Ja vājš uztveršanas signāls ir tikai vienam
kanālam, precīzi noskaņojiet šo kanālu.
Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir
vāja
Pārliecinieties, vai ierīces ir pareizi
pieslēgtas.
Pārliecinieties, vai attēla iestatījumi ir
pareizi iestatīti.
Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus
Pārliecinieties, vai kā televizora atrašanās
vieta ir iestatīts Home (Mājas). Šajā režīmā
var mainīt un saglabāt iestatījumus.
Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai
pārāk mazs
Mainiet attēla formātu.
Dažādos kanālos mainās attēla formāts
Attēla formāta [Automātisks palielinājums]
vietā atlasiet citu attēla formātu.
Attēla pozīcija nav pareiza
Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt
ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu
izeju.
Pārraižu attēls ir kodēts.
Lai piekļūtu saturam, var būt nepieciešams
nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēja operatoru.
Televizora ekrānā tiek parādīts
―elektroniskās etiķetes‖ reklāmkarogs ar
informāciju
Televizors ir [Veikals] režīmā. Lai uzlīmi
noņemtu, iestatiet televizoram režīmu
[Mājas], un pēc tam restartējiet televizoru.
Skatiet sadaļu Televizora iestatīšana > Citi
iestatījumi > Atrašanās vieta (Puslapis 33).
Attēls no datora televizora ekrānā nav
stabils:
Pārliecinieties, vai datorā tiek izmantota
atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes
intensitāte. Skatiet sadaļu Produkta
specifikācijas > Ekrāna izšķirtspējas.
Nomainiet televizora attēla formātu uz
[Bez mēroga].
Skaņas problēmas
Televizors rāda attēlu, bet nav skaņas
Ja nav noteikta audio signāla, televizors
automātiski izslēdz audio izeju:tas nenorāda
uz nepareizu televizora darbību.
Pārliecinieties, vai visi kabeļi ir pareizi
pievienoti.
Pārliecinieties, vai skaņa nav izslēgta, kā
arī vai tās līmenis nav iestatīts uz nulli .
Pārliecinieties, vai ir atlasīts televizora
skaļruņu iestatījums. Nospiediet
ADJUST, atlasiet [Skaļruņi] un pēc
tam atlasiet TV.
Pārliecinieties, vai televizora audio izeja
ir pievienota HDMI CEC iespējotas vai
ar EasyLink saderīgas mājas kinoteātra
ierīces audio ieejai. Mājas kinoteātra
ierīces skaļruņos ir jābūt dzirdamai
skaņai.