operation manual

LV 52
Noteiktām ierīcēm var būt
nepieciešams, lai HDMI audio izvadi jūs
iespējotu manuāli. Ja HDMI audio jau ir
iespējots, bet joprojām nedzirdat skaņu,
mēģiniet mainīt ierīces vai PCM (Pulse
Code Modulation impulskoda
modulācija) digitālo audio formātu.
Norādījumus skatiet ierīces
komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja
Pārliecinieties, vai skaņas iestatījumi ir pareizi
iestatīti.
Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena
skaļruņa
Pārliecinieties, vai skaņas balanss ir iestatīts uz
centru.
Savienojuma problēmas
Problēmas ar HDMI ierīcēm
Ņemiet vērā, ka liela joslas platuma
kanālā raidītas ciparu satura aizsardzības
(High-bandwidth Digital Content
Protection HDCP) atbalsts var
palielināt laiku, kas nepieciešams, lai
televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI
ierīces.
Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un
attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt
avotu no vienas ierīces uz otru un
atpakaļ.
Ja ir neregulāri skaņas traucējumi,
pārliecinieties, vai HDMI ierīces izejas
iestatījumi ir pareizi.
Ja izmantojat pārejas no HDMI uz DVI
adapteri vai pārejas no HDMI uz DVI
kabeli, pārliecinieties, vai ieejām AUDIO
L/R vai AUDIO IN ir pievienots papildu
audio kabelis (tikai mazais spraudnis).
Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.
Pārliecinieties, vai HDMI ierīces ir saderīgas
ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas
tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar
HDMI-CEC.
Televizoram ir pievienota ar HDMI CEC
saderīga audio ierīce un, izslēdzot skaņu vai
palielinot vai samazinot skaļumu, televizora
ekrānā nav redzama skaņas izslēgšanas vai
skaļuma regulēšanas ikona.
Ja ir pievienota HDMI-CEC audio ierīce, šāda
darbība ir normāla.
Netiek parādīts USB ierīces saturs.
Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce ir
iestatīta kā saderīga ar lielapjoma
atmiņas klasi, kā aprakstīts ierīces
dokumentācijā.
Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce ir
saderīga ar šo televizoru.
Pārliecinieties, vai televizors atbalsta
audio un attēlu failu formātus.
Audio un attēla failus jūsu USB ierīcē nevar
atskaņot vai parādīt bez traucējumiem.
USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas
veiktspēja, iespējams, ierobežo datu
pārsūtīšanas uz televizoru ātrumu, tādējādi
radot sliktu atskaņošanas kvalitāti.
Tīkla traucējumi
Šī sadaļa attiecas tikai uz noteiktiem
modeļiem.
Vēlaties izveidot bezvadu savienojumu starp
televizoru un mājas tīklu
Norādījumus par to, kā televizoru savienot ar
mājas tīklu, izmantojot bezvadu savienojumu,
skatiet sadaļā Televizora pievienošana >
Tīkls un internets > Wi-Fi savienojuma
atbalsts (Puslapis 48).
Smart TV nedarbojas
(Smart TV signāls irpieejams tikai noteiktiem
modeļiem.)
Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir pareizi
savienots ar televizoru un vai maršrutētājam
ir netraucēta piekļuve internetam. Ja
maršrutētājam ir ugunsmūris vai drošības
iestatījumi, pārliecinieties, vai tie ļauj pārsūtīt
Smart TV datus informāciju skatiet
maršrutētāja dokumentācijā.