operation manual

LV 53
Latviešu
Interneta piekļuve ar Smart TV ir lēna
Ja internetam piekļūstat ar bezvadu
savienojumu, mēģiniet uzlabot signāla
kvalitāti starp maršrutētāju un televizoru.
Plašāku informāciju skatiet maršrutētāja
dokumentācijā.
Ja vien iespējams, vienmēr izmantojiet
ātru platjoslas pieslēgumu.
Lai nodrošinātu optimālu pārlūkošanas
ātrumu, atjauniniet televizora jaunāko
programmatūras versiju.
Tīkla pārlūkošana notiek lēni.
Ja datoram piekļūstat ar bezvadu
savienojumu, skatiet maršrutētāja
dokumentāciju, lai uzzinātu, kā uzlabot starp
maršrutētāju un televizoru sūtītā signāla
kvalitāti.
Bezvadu tīkla signāls ir kropļots, vai arī tīkls
nav atrasts
Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla signālu
netraucē mikroviļņu krāsns, DECT
tālruņi vai citas tuvumā novietotas Wi-Fi
ierīces.
Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet
izmantot vadu tīkla savienojumu.
Pārliecinieties, vai ugunsmūri jūsu tīklā
ļauj piekļūt televizora bezvadu
savienojumam.
Saziņa ar Philips
Brīdinājums: nemēģiniet pats veikt
televizora remontu. Tas var izraisīt
nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus
televizora bojājumus vai garantijas
anulēšanu.
Ja problēmu nevarat atrisināt, skatiet saistībā
ar televizoru bieži uzdotos jautājumus (FAQ)
vietnē www.philips.com/support. Varat arī
konsultēties un papildināt Philips TV kopienas
informāciju vietnē
www.supportforum.philips.com.
Ja vēlaties runāt ar Philips pārstāvi vai sūtīt
šādam pārstāvim e-pasta ziņojumu, sazinieties
ar Philips klientu apkalpošanas centru.
Kontaktinformācija ir atrodama televizora
komplektācijā iekļautajā bukletā vai vietnē
www.philips.com/support.
Pirms sazināšanās ar Philips pierakstiet
televizora modeli un sērijas numuru. Šie
numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un
uz iepakojuma.