operation manual

LV 6
13. (Atpakaļ): atgriezties iepriekšējā
izvēlnes lapā vai iziet no televizora funkcijas.
14. CH - / CH +: pārslēgt kanālus.
15. +/- (Skaļums): regulēt skaļumu.
16. (Skaņas izslēgšana): izslēgt skaņu vai
atjaunot audio.
17. Krāsainie taustiņi: atlasīt uzdevumus vai
opcijas.
Taustiņi darbojas atbilstoši pakalpojumu
sniedzēja piedāvātajiem pakalpojumiem.
18. SUBTITLE: ieslēgt vai izslēgt subtitrus.
19. 0-9 (Ciparu taustiņi): atlasīt televīzijas
kanālus vai ievadīt tekstu.
20. TEXT: iespējot vai atspējot teletekstu.
EasyLink vadības taustiņi
Piezīme: EasyLink vadības taustiņi ir pieejami,
ja pievienotā ierīce ir saderīga ar HDMI-CEC
standartu.
Ar EasyLink vadības pogām varat kontrolēt
televizoru un citas ar HDMI-CEC saderīgas
ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.
Piekļuve EasyLink vadības taustiņiem
1. Skatoties saturu no pievienotas ar
HDMI-CEC saderīgas ierīces, nospiediet
OPTIONS.
2. Atlasiet [Rādīt tālvadības pulti] un tad
nospiediet OK.
3. Atlasiet EasyLink vadības taustiņu, pēc tam
nospiediet OK.
Plašāku informāciju par EasyLink skatiet
sadaļā Plašāka televizora izmantošana >
EasyLink izmantošana (Puslapis 22).
Svarīga informācija
Drošība
Pirms televizora lietošanas izlasiet un
izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumi
radušies instrukciju neievērošanas dēļ,
garantija nav spēkā.
Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās
risks!
Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai
ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet
traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes,
televizora tuvumā. Ja uz televizora vai
tajā nonāk šķidrums, nekavējoties
atvienojiet televizoru no strāvas
padeves. Sazinieties ar Philips Klientu
servisa dienestu, lai pirms lietošanas
pārbaudītu televizoru.
Nekad nenovietojiet televizoru,
tālvadības pulti vai baterijas atklātas
liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā,
tostarp tiešā saulesgaismā. Lai
nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr
nodrošiniet, lai televizora, tālvadības
pults un bateriju tuvumā neatrastos
sveces vai citi liesmu avoti.
Nekad televizora ventilācijas atverēs vai
citos atvērumos neievietojiet nekādus
priekšmetus.
Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai
baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga
karstuma ietekmei.
Izvairieties piemērot elektrības vada
kontaktspraudnim pārlieku lielu spēku.
Pārliecinieties, vai elektrības vada
kontaktspraudnis ir pilnībā ievietots
kontaktligzdā. Vaļīgs elektrības vada
kontaktspraudnis var izraisīt
dzirksteļošanu vai aizdegšanos.