operation manual

LV 62
S
satelīts, iestatījumi - 30
satelīts, kanālu instalēšana - 30
satelīts, pievienošana vai noņemšana - 30
savienotāji - 35
sazināties ar Philips - 11
SCART - 36
Scenea, fona ielādēšana - 25
Scenea, iespējošana - 25
sensori - 5
skaļums - 12
skaņas iestatījumi, atiestatīšana - 27
Smart TV - 3
Smart TV, lietojumprogrammas - 18
Smart TV, pārlūkošana - 18
Smart TV, tīkls - 47
spēles - 19
spēļu konsole - 41
stāvoklis - 33
subtitri, analogie - 31
subtitri, digitālie - 31
subtitri, valoda - 31
T
tālvadības pults - 5
teleteksts 2.5 - 20
teleteksts, apakšlapas - 20
teleteksts, digitālais teksts - 20
teleteksts, divdaļīgs ekrāns - 19
teleteksts, lapu rādītājs - 19
teleteksts, palielināšana - 19
teleteksts, valoda - 20
televīzijas uztvērējs, pievienošana - 38
televizora ieslēgšana, izslēgšana - 12
tīkls, savienojums - 47
TV skaļruņi, skaņas atslēgšana - 12
U
universāla piekļuve, dzirdes traucējumi - 32
universālā piekļuve, iespējošana - 32
universāla piekļuve, redzes traucējumi - 32
V
vājdzirdīgiem - 32
vājredzīgiem - 32
valoda, izvēlne - 31
valoda, subtitri - 31
vecuma ierobežojums - 21
veikala režīms - 33
VGA - 36
viedi iestatījumi - 14
Y
YouTube - 18
YPbPr, komponentu videosignāls - 35