operation manual

LV 7
Latviešu Latviešu
Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet,
lai elektrības vads netiktu nostiepts.
Nostiepts elektrības vads var izraisīt
savienojuma pārtraukumu un
dzirksteļošanu.
Lai atvienotu televizoru no strāvas
padeves avota, strāvas vada
kontaktspraudnis ir jāatvieno no
televizora. Atvienojot strāvas padeves
avotu, vienmēr velciet aiz strāvas vada
kontaktspraudņa, nevis vada.
Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu
piekļuve strāvas vada kontaktspraudnim,
strāvas vadam un sienas kontaktrozetei.
Pastāv risks, ka televizors var tikt sabojāts!
Ja televizora svars pārsniedz 25 kg ( 55
mārciņas) , tā pacelšana un pārvietošana
jāveic diviem cilvēkiem.
Uzstādot televizoru uz statīva,
izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo
statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie
televizora. Novietojiet televizoru uz
plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs
televizora un statīva kopējo svaru.
Montējot televizoru pie sienas,
izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas
noturēs televizora svaru. Nofiksējiet
sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas
var noturēt televizora un sienas
stiprinājuma kopējo svaru. Uzņēmums
TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas
nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu
stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā
noticis negadījums, gūts savainojums vai
nodarīti bojājumi.
Ja televizors jānovieto glabāšanā,
noņemiet statīvu no televizora. Nekad
nebalstiet televizoru uz tā aizmugurējās
daļas, ja statīvs ir piestiprināts.
Pirms pieslēdzat televizoru strāvas
padevei, pārliecinieties, ka strāvas
spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta
televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā
nepieslēdziet televizoru strāvas padevei,
ja spriegums atšķiras.
Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas
no stikla. Apejieties uzmanīgi, lai
izvairītos no traumām un bojājumiem.
Savainojumu gūšanas risks bērniem!
Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai
nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu
savainošanos.
Nekad nenovietojiet televizoru uz
virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu
materiālu, kuru iespējams paraut.
Pārliecinieties, vai neviena televizora
daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas
malām.
Nekādā gadījumā nenovietojiet
televizoru uz augstām mēbelēm,
piemēram, uz grāmatplaukta,
nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan
televizoru pie sienas vai piemērota
balsta.
Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var
būt rāpties uz mēbelēm, mēģinot
aizsniegt televizoru.
Pastāv bateriju norīšanas risks!
Produktā/tālvadības pultī, iespējams, ir
pogveida baterija, kuru var norīt.
Vienmēr turiet bateriju bērniem
nesasniedzamā vietā!
Pārkaršanas risks!
Nekad neuzstādiet televizoru
ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr
atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru)
brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai
aizkari vai citi priekšmeti nekad
neaizklātu televizora ventilācijas atveres.
Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai
elektrības vada bojājuma risks!
Nekad nenovietojiet televizoru vai citu
priekšmetu uz elektrības vada.
Pirms pērkona negaisa atvienojiet
televizoru no strāvas padeves
kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā
nekādā gadījumā nepieskarieties
nevienai televizora daļai, elektrības
vadam vai antenas kabelim.
Dzirdes bojājumu risks!
Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā
skaļumā vai ilgstošu laika posmu.