operation manual

LV 8
Zema temperatūra
Ja televizors tika transportēts
temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C
(41 °F), pirms televizora pieslēgšanas
strāvas padevei izpakojiet to un
uzgaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz
istabas temperatūru.
Ekrāna apkope
Televizora ekrāna bojājumu risks!
Nekad nepieskarieties ekrānam,
nestumiet, neberziet un nesitiet to ar
kādu priekšmetu.
Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no
strāvas.
Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar
mīkstu, mitru drāniņu. Televizora
tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas
kā alkoholu, ķimikālijas vai
mājsaimniecībā izmantojamos tīrīšanas
līdzekļus.
Lai izvairītos no deformācijas un krāsu
balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet
ūdens lāses.
Pēc iespējas izvairieties no stacionāru
attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli
ir tie attēli, kas ekrānā ir redzami ilgāku
laika posmu. Stacionāri attēli ir ekrāna
izvēlnes, melnas joslas, laika rādījumi u.c.
Lietojot stacionāros attēlus, samaziniet
ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai
izvairītos no ekrāna bojājumiem.
Televizora bloķēšana
Televizora apakšdaļā ir izvietota Kensington
drošības atslēgas pieslēgvieta. Lai televizors
netiktu apdraudēts, iegādājieties Kensington
pretnozagšanas bloķēšanu (nopērkama
atsevišķi).
Paziņojums
2012 © TP Vision Netherlands B.V. Visas
tiesības paturētas. Tehniskie parametri var
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču
zīmes ir uzņēmuma Koninklijke Philips
Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku
īpašums. Uzņēmums TP Vision Netherlands
B.V. patur tiesības mainīt produktus jebkurā
laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo
agrāk piegādātie krājumi.
Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms
par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai.
Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai
procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem,
nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to
atbilstības un pamatotības apstiprinājums.
Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V.
garante, ka pats materials neparkapj nekadus
ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta
nekāda papildu garantija.
Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V.
Uzņēmums nav atbildīgs par nekādām
kļūdām šī dokumenta saturā, nedz arī par
jebkādām problēmām, kas rodas šī
dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par
kurām ziņots uzņēmumam Philips, tiks
izlabotas un pēc iespējas ātrāk publicētas
Philips atbalsta vietnē.
Garantijas noteikumi
Pastāv savainojumu, televizora bojājumu
vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā
gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem
saremontēt televizoru.
Izmantojiet televizoru un papildu
aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis
ražotājs.