operation manual

LV 9
Latviešu Latviešu
Televizora aizmugurē uzdrukātā
brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv
elektriskās strāvas trieciena risks.
Nekādā gadījumā nenoņemiet
televizora pārsegu. Ja nepieciešama
apkope vai remonts, noteikti sazinieties
ar Philips Klientu atbalsta dienestu.
Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā
pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus
noregulējumus vai montāžas procedūras,
kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai
atļautas, garantija tiks anulēta.
Pikseļu īpašības
Šajā LCD/LED produktā ir liels skaits krāsu
pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir
99,999 % vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi
parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti
(sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna
strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības
standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.
Atbilst CE standartiem
Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/EK
(zemsprieguma iekārtas) un 2004/108/EK
(elektromagnētiskā savietojamība) galvenajām
prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
\\
Atbilstība EMF
Uzņēmums TP Vision Netherlands B.V. ražo
un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu
produktu, kuri, tāpat kā jebkuras
elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert
elektromagnētiskos signālus.
Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem
darbības principiem ir veikt visus
nepieciešamos veselības un drošība
pasākumus saviem produktiem, lai
nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām
likuma prasībām, kā arī elektromagnētiskā
lauka (EMF) standartiem, kas ir spēkā
produkta ražošanas brīdī.
Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot
produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz
veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir
aprīkoti atbilstoši paredzētajai lietošanai, un
to lietošana ir droša, ko apliecina pieejamie
zinātniskie pierādījumi.
Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un
drošības standartu izstrādē, tādēļ Philips jau
iepriekš var paredzēt turpmāko
standartizācijas attīstību un jau laikus to
ieviest savos produktos.