User manual

CN
5
为内置电池充电
电池充满电需要大约 3 小时。
微型 USB 插口只能用于充电。
电电池的充电次数有限。电池寿命和充电次数
因使用情况和设置而异。
电量过低时,LED 指示灯呈红色闪烁。
为内置电池充电:
器(
AC 电源。
系统状态 电池状态 系统行为
打开 充满电 纯蓝
关闭 充满电 Led 灯关闭