User manual

PL
11
Informacje o urządzeniu
Bluetooth
Po podłączeniu urządzenia z funkcją Bluetooth
jakość dźwięku jest niska.
• OdbiórsygnałuBluetoothjestsłaby.
Przemieśćurządzeniebliżejdoproduktulub
usuńwszelkieprzeszkodypomiędzynimi.
Nie udało się znaleźć [Philips BT150] na twoim
urządzeniu do parowania.
• Naciśnijiprzytrzymaj przezdwiesekundy,
abywejśćdotrybuparowaniaispróbuj
ponownie.
Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.
• FunkcjaBluetoothurządzenianiejest
włączona.Patrzinstrukcjaobsługitego
urządzeniadotyczącawłączaniatejfunkcji.
• Tenproduktjestjużpołączonyzinnym
urządzeniemBluetooth.Rozłączto
urządzenieispróbujponownie.
Sparowane urządzenie ciągle łączy się i rozłącza.
• OdbiórsygnałuBluetoothjestsłaby.
Przemieśćurządzeniebliżejdoproduktulub
usuńwszelkieprzeszkodypomiędzynimi.
• Wprzypadkuniektórychurządzeń,
połączenieBluetoothmożezostać
automatyczniedezaktywowanejakofunkcja
oszczędzaniaenergii.Toniejestwskaźnik
nieprawidłowegodziałaniategoproduktu.