User manual

PL
1
1 Ważne
informacje
Bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•
Niewolnozdejmowaćobudowytegogłośnika.
•
Niewolnoumieszczaćgłośnikanainnymsprzęcie
elektrycznym.
•
Głośniknależytrzymaćzdalaodbezpośredniego
światłasłonecznego,otwartegopłomieniaiźródeł
ciepła.
• Należyużywaćtylkoosprzętuiakcesoriów
określonychprzezproducenta.
• Niewolnowystawiaćakumulatorana
działanienadmiernegociepła,takiegojak
światłosłoneczne,ogieńlubpodobne.
• Nagłośnikuniewolnoumieszczaćźródeł
zagrożeń(np.zapalonychświec).
• Głośnikspełnianormywodoodporności
IPX7tylko,gdyzatyczkagniazdaUSB/
AUDIOINjestdokładniezamknięta.
• Temperaturaroboczagłośnikawynosiod
-10°Cdo40°C.
Uwaga
•
Tabliczkaznamionowaznajdujesięwdolnejczęści
zbiornika.
Uwaga
Wszelkiezmianylubmodykacje,którenie
zostaływyraźniezatwierdzoneprzezPhilips,
mogąspowodowaćpozbawienieużytkownika
prawadokorzystaniazurządzenia.
Zgodność
FirmaPhilipsniniejszymoświadcza,żetenprodukt
jestzgodnyzzasadniczymiwymaganiamioraz
innymistosownymipostanowieniamiDyrektywy
2014/53/UE.Deklaracjęzgodnościmożnaznaleźć
nastroniewww.philips.com/support.
Ochrona środowiska
Utylizacja starego produktu i baterii
Twójproduktzostałzaprojektowanyi
wyprodukowanyzwysokiejjakościmateriałówi
komponentów,któremożnapoddaćrecyklingowi
iwykorzystaćponownie.
Tensymbolnaprodukcieoznacza,żejeston
objętydyrektywąeuropejską2012/19/UE.
Tensymboloznacza,żeproduktzawiera
wbudowanyakumulatorpodlegającydyrektywie
europejskiej2013/56/UE,któregoniemożna
wyrzucaćrazemzezwykłymiodpadami
domowymi.Zalecamyzabranieproduktudo
ocjalnegopunktuzbiórkilubdocentrum
serwisowegoPhilipswceluprofesjonalnego
wyjęciaakumulatora.