User manual

PL
2
Należyzapoznaćsięzlokalnymsystemem
selektywnejzbiórkiproduktówelektrycznychi
elektronicznychorazakumulatorów.Przestrzegaj
lokalnychprzepisówinigdyniewyrzucaj
produktuaniakumulatorówznormalnymi
odpadamidomowymi.Prawidłowautylizacja
starychproduktówiakumulatorówpomaga
zapobiegaćkonsekwencjomwywieranymna
środowiskoiludzkiezdrowie.
Uwaga
•
Tabliczkaznamionowaznajdujesięwdolnejczęści
zbiornika.
Należyzawszezanieśćswójprodukt
profesjonalistom,abywyjąćwbudowanąbaterię.
Informacje dotyczące środowiska
Wszystkiezbędneopakowaniazostałypominięte.
Dołożyliśmywszelkichstarań,abyopakowanie
możnabyłowłatwysposóbrozdzielićnatrzy
materiały:tekturę(pudełko),piankapoliestrowa
(bufor)ipolietylen(torebki,arkuszpianki
ochronnej).
Twójsystemskładasięzmateriałów,które
możnapoddaćrecyklingowiiużyćponownie,
jeślizostanieonrozmontowanyprzez
wyspecjalizowanąrmę.Prosimyprzestrzegać
miejscowychprzepisówwzakresieusuwania
materiałówopakowaniowych,zużytychbateriii
staregosprzętu.
Informacja o znakach
handlowych
ZnaksłownyilogoBluetooth
®
sązastrzeżonymi
znakamitowarowymirmyBluetoothSIG,Inc.i
wszelkieużycietychznakówprzezrmęMMD
HongKongHoldingLimitedodbywasięna
podstawielicencji.Pozostałeznakitowarowei
nazwyhandlowenależądoichwłaścicieli.
2 Twój głośnik
Bluetooth
Gratulujemyzakupuiwitamywgronieklientów
rmyPhilips!Abywpełniskorzystaćzpomocy
technicznejoferowanejprzezPhilips,zarejestruj
swójproduktpodadresem
www.philips.com/welcome.
Wprowadzenie
Używająctegogłośnikamożesz
• cieszyćsiędźwiękiemzurządzeń
korzystającychztechnologiiBluetoothoraz
innychzewnętrznychurządzeńoraz
• cieszyćsięmigającymiświatłamipodczas
odtwarzaniamuzyki.