Rozměry
při montáži pomocí montážní sady (objednací číslo Conrad: 19 14 97) do rozvaděče
47
66
I
66
0
103
Bezpečnostní předpisy, údržba a čiště
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínacích hodin. Případné opravy svěřte
odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému
slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně
ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro spínacích hodin.
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti
výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace,
spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/04/2014