User Guide

8
Pilot
Szczegóły dotyczące używania
przycisków myszy (Strona w górę,
Strona w dół, ,
oraz ), opisano
wczęści „Używając zdalnego
sterowania myszą” na stronie 10.
1. POWER (ZASILANIE)
Przełączenie projektora pomiędzy
trybem gotowości a stanem włączenia.
2. Przyciski wyboru źródła (
VGA/Wideo)
Wybór źródła sygnału do wyświetlania.
VGA
Wybór źródła D-Sub / Comp. 1 lub
D-Sub / Comp. 2 do wyświetlania.
Wideo
Wybór źródła Video (HDMI/Video/
S-Video) do wyświetlania.
3. ?ródło
Wyświetla pasek wyboru źródła.
4. Przyciski korekcji trapezowej ( / )
Manualna korekcja obrazów
zniekształconych wskutek projekcji
pod kątem.
5. ///
Wybór odpowiednich elementów
menu oraz dokonywanie regulacji.
6. Enter
Włączenie elementu menu
ekranowego (OSD).
7. Mój przycisk
Pozwala użytkownikowi zdefiniować
klawisz skrótu na pilocie; dana
funkcja zostanie wybrana w menu
ekranowym.
8.
Menu
Włączenie menu ekranowego (OSD).
9.
Wykonuje tę samą czynność, co lewy
przycisk myszy, gdy aktywowany jest
tryb myszy.
10.
Wykonuje tę samą czynność,
co prawy przycisk myszy,
gdy aktywowany jest tryb myszy.
11. Mouse (Mysz)
Przełączanie między trybem
normalnym i trybem myszy.
Strona do góry, Strona w dół, , :
aktywne po naciśnięciu Mouse
(Mysz). Na ekranie pojawi się ikona
informująca o aktywacji trybu myszy.
1
2
3
5
8
9
4
6
10
12
16
13
17
11
15
4
18
20
14
22
23
24
25
7
21
19